Parts list: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Page: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677

EFJ-C4005E5BEFJ-C4005E5BRESONATR CERM W/CAP 40.00MHZ SMD
EFJ-N1605J5BEFJ-N1605J5BRES CERAMIC 16MHZ .5% SMD
EFJ-N1605J5BEFJ-N1605J5BRES CERAMIC 16MHZ .5% SMD
EFJ-N1605J5BEFJ-N1605J5BRES CERAMIC 16MHZ .5% SMD
EFJ-N1695J5BEFJ-N1695J5BRES CERAMIC 16.93MHZ .5% SMD
EFJ-N1695J5BEFJ-N1695J5BRES CERAMIC 16.93MHZ .5% SMD
EFJ-N1695J5BEFJ-N1695J5BRES CERAMIC 16.93MHZ .5% SMD
EFJ-N2005J5BEFJ-N2005J5BRES CERAMIC 20MHZ .5% SMD
EFJ-N2005J5BEFJ-N2005J5BRES CERAMIC 20MHZ .5% SMD
EFJ-N2005J5BEFJ-N2005J5BRES CERAMIC 20MHZ .5% SMD
EFJ-N3005J5BEFJ-N3005J5BRES CERAMIC 30MHZ .5% SMD
EFJ-N3005J5BEFJ-N3005J5BRES CERAMIC 30MHZ .5% SMD
EFJ-N3005J5BEFJ-N3005J5BRES CERAMIC 30MHZ .5% SMD
EFJ-N3205J5BEFJ-N3205J5BRES CERAMIC 32MHZ .5% SMD
EFJ-N3205J5BEFJ-N3205J5BRES CERAMIC 32MHZ .5% SMD
EFJ-N3205J5BEFJ-N3205J5BRES CERAMIC 32MHZ .5% SMD
EFJ-N3385J5BEFJ-N3385J5BRES CERAMIC 33.868MHZ .5% SMD
EFJ-N3385J5BEFJ-N3385J5BRES CERAMIC 33.868MHZ .5% SMD
EFJ-N3385J5BEFJ-N3385J5BRES CERAMIC 33.868MHZ .5% SMD
EFJ-N4005J5BEFJ-N4005J5BRES CERAMIC 10MHZ .5% SMD
EFJ-N4005J5BEFJ-N4005J5BRES CERAMIC 10MHZ .5% SMD
EFJ-N4005J5BEFJ-N4005J5BRES CERAMIC 10MHZ .5% SMD
EFO-A400K04BEFO-A400K04B400KHZ CERAMIC RESONATOR
EFO-A420K04BEFO-A420K04B420KHZ CERAMIC RESONATOR
EFO-A455K04BEFO-A455K04B455KHZ CERAMIC RESONATOR
EFO-A480K04BEFO-A480K04B480KHZ CERAMIC RESONATOR
EFO-A500K04BEFO-A500K04B500KHZ CERAMIC RESONATOR
EFO-A540K04BEFO-A540K04B540KHZ CERAMIC RESONATOR
EFO-A640K04BEFO-A640K04B640KHZ CERAMIC RESONATOR
EFO-A800K04BEFO-A800K04B800KHZ CERAMIC RESONATOR
EFO-BM1605E5EFO-BM1605E5RESONATR CERM W/CAP 16.00MHZ SMD
EFO-BM1605E5EFO-BM1605E5RESONATR CERM W/CAP 16.00MHZ SMD
EFO-BM1605E5EFO-BM1605E5RESONATR CERM W/CAP 16.00MHZ SMD
EFO-BM1695E5EFO-BM1695E5RESONATR CERM W/CAP 16.93MHZ SMD
EFO-BM1695E5EFO-BM1695E5RESONATR CERM W/CAP 16.93MHZ SMD
EFO-BM1695E5EFO-BM1695E5RESONATR CERM W/CAP 16.93MHZ SMD
EFO-BM2005E5EFO-BM2005E5RESONATR CERM W/CAP 20.00MHZ SMD
EFO-BM2005E5EFO-BM2005E5RESONATR CERM W/CAP 20.00MHZ SMD
EFO-BM2005E5EFO-BM2005E5RESONATR CERM W/CAP 20.00MHZ SMD
EFO-EC2004A4EFO-EC2004A42.00 MHZ CERAMIC RESONATOR W/CAP
EFO-EC3004A4EFO-EC3004A43.00MHZ CERAMIC RESONATOR W/CAP
EFO-EC3584A4EFO-EC3584A43.58MHZ CERAMIC RESONATOR W/CAP
EFO-EC4004A4EFO-EC4004A44.00MHZ CERAMIC RESONATOR W/CAP
EFO-EC5004A4EFO-EC5004A45.00MHZ CERAMIC RESONATOR W/CAP
EFO-EC6004A4EFO-EC6004A46.00MHZ CERAMIC RESONATOR W/CAP
EFO-EC8004A4EFO-EC8004A48.00MHZ CERAMIC RESONATOR W/CAP
EFO-H224MS03EFO-H224MS03SAW RESONATOR 224.5MHZ 2PORT
EFO-H224MS12EFO-H224MS12SAW RESONATOR 224.5MHZ 1PORT
EFO-H310MS03EFO-H310MS03SAW RESONATOR 310.0MHZ 2PORT
EFO-H315MS03EFO-H315MS03SAW RESONATOR 315.0MHZ 2PORT
EFO-H315MS16EFO-H315MS16SAW RESONATOR 315.0MHZ 1PORT
EFO-H418MS03EFO-H418MS03SAW RESONATOR 418.0MHZ 2PORT
EFO-H418MS12EFO-H418MS12SAW RESONATOR 418.0MHZ 1PORT
EFO-H434MS03EFO-H434MS03SAW RESONATOR 433.92MHZ 2PORT
EFO-H434MS12EFO-H434MS12SAW RESONATOR 433.92MHZ 1PORT
EFO-JM3205E5EFO-JM3205E5RESONATR CERM W/CAP 32.00MHZ SMD
EFO-JM3205E5EFO-JM3205E5RESONATR CERM W/CAP 32.00MHZ SMD
EFO-JM3205E5EFO-JM3205E5RESONATR CERM W/CAP 32.00MHZ SMD
EFO-JM3385E5EFO-JM3385E5RESONATR CERM W/CAP 33.86MHZ SMD
EFO-JM3385E5EFO-JM3385E5RESONATR CERM W/CAP 33.86MHZ SMD
EFO-JM3385E5EFO-JM3385E5RESONATR CERM W/CAP 33.86MHZ SMD
EFO-JM4005E5EFO-JM4005E5RESONATR CERM W/CAP 40.00MHZ SMD
EFO-JM4005E5EFO-JM4005E5RESONATR CERM W/CAP 40.00MHZ SMD
EFO-JM4005E5EFO-JM4005E5RESONATR CERM W/CAP 40.00MHZ SMD
EFO-MC1005A4EFO-MC1005A4CERAMIC RESONATOR 10.0 MHZ W/CAP
EFO-MC1205A4EFO-MC1205A4CERAMIC RESONATOR 12.0 MHZ W/CAP
EFO-MC2004A4EFO-MC2004A4CERAMIC RESONATOR 2.0 MHZ W/CAP
EFO-MC3004A4EFO-MC3004A4CERAMIC RESONATOR 3.0 MHZ W/CAP
EFO-MC3584A4EFO-MC3584A4CERAMIC RESONATOR 3.58 MHZ W/CAP
EFO-MC4004A4EFO-MC4004A4CERAMIC RESONATOR 4.0 MHZ W/CAP
EFO-MC5004A4EFO-MC5004A4CERAMIC RESONATOR 5.0 MHZ W/CAP
EFO-MC6004A4EFO-MC6004A4CERAMIC RESONATOR 6.0 MHZ W/CAP
EFO-MC8004A4EFO-MC8004A4CERAMIC RESONATOR 8.0 MHZ W/CAP
EFO-MN1005A4EFO-MN1005A4CERAMIC RESONATOR 10.0 MHZ
EFO-MN1205A4EFO-MN1205A4CERAMIC RESONATOR 12.0 MHZ
EFO-MN3004A4EFO-MN3004A4CERAMIC RESONATOR 3.0 MHZ
EFO-MN3584A4EFO-MN3584A4CERAMIC RESONATOR 3.58 MHZ
EFO-MN4004A4EFO-MN4004A4CERAMIC RESONATOR 4.0 MHZ
EFO-MN5004A4EFO-MN5004A4CERAMIC RESONATOR 5.0 MHZ
EFO-MN6004A4EFO-MN6004A4CERAMIC RESONATOR 6.0 MHZ
EFO-MN8004A4EFO-MN8004A4CERAMIC RESONATOR 8.0 MHZ
EFO-P3584E5EFO-P3584E5CERM RESONATOR 3.58MHZ .5% SMD
EFO-P3584E5EFO-P3584E5CERM RESONATOR 3.58MHZ .5% SMD
EFO-P3584E5EFO-P3584E5CERM RESONATOR 3.58MHZ .5% SMD
EFO-P4004E5EFO-P4004E5CERM RESONATOR 4.00N-MHZ .5% SMD
EFO-P4004E5EFO-P4004E5CERM RESONATOR 4.00N-MHZ .5% SMD
EFO-P4004E5EFO-P4004E5CERM RESONATOR 4.00MHZ .5% SMD
EFO-P4194E5EFO-P4194E5CERM RESONATOR 4.19MHZ .5% SMD
EFO-P4194E5EFO-P4194E5CERM RESONATOR 4.19MHZ .5% SMD
EFO-P4194E5EFO-P4194E5CERM RESONATOR 4.19MHZ .5% SMD
EFO-P5004E5EFO-P5004E5CERM RESONATOR 5.00MHZ .5% SMD
EFO-P5004E5EFO-P5004E5CERM RESONATOR 5.00MHZ .5% SMD
EFO-P5004E5EFO-P5004E5CERM RESONATOR 5.00MHZ .5% SMD
EFO-P6004E5EFO-P6004E5CERM RESONATOR 6.00MHZ .5% SMD
EFO-P6004E5EFO-P6004E5CERM RESONATOR 6.00MHZ .5% SMD
EFO-P6004E5EFO-P6004E5CERM RESONATOR 6.00MHZ .5% SMD
EFO-P8004E5EFO-P8004E5CERM RESONATOR 8.00MHZ .5% SMD
EFO-P8004E5EFO-P8004E5CERM RESONATOR 8.00MHZ .5% SMD
EFO-P8004E5EFO-P8004E5CERM RESONATOR 8.00MHZ .5% SMD
EFO-PS1005E5EFO-PS1005E5RES CERAMIC 10MHZ .5% SMD
EFO-PS1005E5EFO-PS1005E5RES CERAMIC 10MHZ .5% SMD
EFO-PS1005E5EFO-PS1005E5RES CERAMIC 10MHZ .5% SMD
EFO-PS4004E5EFO-PS4004E5RES CERAMIC 4MHZ .5% SMD
EFO-PS4004E5EFO-PS4004E5RES CERAMIC 4MHZ .5% SMD
EFO-PS4004E5EFO-PS4004E5RES CERAMIC 4MHZ .5% SMD
EFO-PS4194E5EFO-PS4194E5RES CERAMIC 4.19MHZ .5% SMD
EFO-PS4194E5EFO-PS4194E5RES CERAMIC 4.19MHZ .5% SMD
EFO-PS4194E5EFO-PS4194E5RES CERAMIC 4.19MHZ .5% SMD
EFO-PS5004E5EFO-PS5004E5RES CERAMIC 5MHZ .5% SMD
EFO-PS5004E5EFO-PS5004E5RES CERAMIC 5MHZ .5% SMD
EFO-PS5004E5EFO-PS5004E5RES CERAMIC 5MHZ .5% SMD
EFO-PS6004E5EFO-PS6004E5RES CERAMIC 6MHZ .5% SMD
EFO-PS6004E5EFO-PS6004E5RES CERAMIC 6MHZ .5% SMD
EFO-PS6004E5EFO-PS6004E5RES CERAMIC 6MHZ .5% SMD
EFO-PS8004E5EFO-PS8004E5RES CERAMIC 8MHZ .5% SMD
EFO-PS8004E5EFO-PS8004E5RES CERAMIC 8MHZ .5% SMD
EFO-PS8004E5EFO-PS8004E5RES CERAMIC 8MHZ .5% SMD
EFO-S3584E5EFO-S3584E5CERM RESON W/CAP 3.58MHZ .5% SMD
EFO-S3584E5EFO-S3584E5CERM RESON W/CAP 3.58MHZ .5% SMD
EFO-S3584E5EFO-S3584E5CERM RESONATOR W/CAP 3.58MHZ SMD
EFO-S4004E5EFO-S4004E5CERM RESON W/CAP 4.00MHZ .5% SMD
EFO-S4004E5EFO-S4004E5CERM RESON W/CAP 4.00MHZ .5% SMD
EFO-S4004E5EFO-S4004E5CERM RESONATOR W/CP 4.00MHZ SMD
EFO-S4194E5EFO-S4194E5CERM RESON W/CAP 4.19MHZ .5% SMD
EFO-S4194E5EFO-S4194E5CERM RESON W/CAP 4.19MHZ .5% SMD
EFO-S4194E5EFO-S4194E5CERM RESONATOR W/CP 4.19MHZ SMD
EFO-S5004E5EFO-S5004E5CERM RESON W/CAP 5.00MHZ .5% SMD
EFO-S5004E5EFO-S5004E5CERM RESON W/CAP 5.00MHZ .5% SMD
EFO-S5004E5EFO-S5004E5CERM RESONATOR W/CP 5.00MHZ SMD
EFO-S6004E5EFO-S6004E5CERM RESON W/CAP 6.00MHZ .5% SMD
EFO-S6004E5EFO-S6004E5CERM RESON W/CAP 6.00MHZ .5% SMD
EFO-S6004E5EFO-S6004E5CERM RESONATOR W/CP 6.00 MHZ SMD
EFO-S8004E5EFO-S8004E5CERM RESON W/CAP 8.00MHZ .5% SMD
EFO-S8004E5EFO-S8004E5CERM RESON W/CAP 8.00MHZ .5% SMD
EFO-S8004E5EFO-S8004E5CERM RESONATOR W/CP 8.00MHZ SMD
EFO-SS1005E5EFO-SS1005E5RES CERAMIC 10MHZ W/CAP .5% SMD
EFO-SS1005E5EFO-SS1005E5RES CERAMIC 10MHZ W/CAP .5% SMD
EFO-SS1005E5EFO-SS1005E5RES CERAMIC 10MHZ W/CAP .5% SMD
EFO-SS4004E5EFO-SS4004E5RES CERAMIC 4MHZ W/CAP .5% SMD
EFO-SS4004E5EFO-SS4004E5RES CERAMIC 4MHZ W/CAP .5% SMD
EFO-SS4004E5EFO-SS4004E5RES CERAMIC 4MHZ W/CAP .5% SMD
EFO-SS4194E5EFO-SS4194E5RES CERM 4.19MHZ W/CAP .5% SMD
EFO-SS4194E5EFO-SS4194E5RES CERM 4.19MHZ W/CAP .5% SMD
EFO-SS4194E5EFO-SS4194E5RES CERM 4.19MHZ W/CAP .5% SMD
EFO-SS5004E5EFO-SS5004E5RES CERAMIC 5MHZ W/CAP .5% SMD
EFO-SS5004E5EFO-SS5004E5RES CERAMIC 5MHZ W/CAP .5% SMD
EFO-SS5004E5EFO-SS5004E5RES CERAMIC 5MHZ W/CAP .5% SMD
EFO-SS6004E5EFO-SS6004E5RES CERAMIC 6MHZ W/CAP .5% SMD
EFO-SS6004E5EFO-SS6004E5RES CERAMIC 6MHZ W/CAP .5% SMD
EFO-SS6004E5EFO-SS6004E5RES CERAMIC 6MHZ W/CAP .5% SMD

All Rights Reservedİ datasheetz.com 2009