Parts list: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Page: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

KSA812OMTFKSA812OMTFTRANSISTOR PNP 50V 100MA SOT-23
KSA812YMTFKSA812YMTFTRANSISTOR PNP 50V 100MA SOT-23
KSA910OBUKSA910OBUTRANSISTOR PNP 150V 50MA TO-92L
KSA910YBUKSA910YBUTRANSISTOR PNP 150V 50MA TO-92L
KSA910YSHTAKSA910YSHTATRANSISTOR PNP 150V 50MA TO-92L
KSA910YTAKSA910YTATRANSISTOR PNP 150V 50MA TO-92L
KSA916OBUKSA916OBUTRANSISTOR PNP 120V 800MA TO-92L
KSA916YBUKSA916YBUTRANSISTOR PNP 120V 800MA TO-92L
KSA916YTAKSA916YTATRANSISTOR PNP 120V 800MA TO-92L
KSA928AOBUKSA928AOBUTRANSISTOR PNP 30V 2A TO-92L
KSA928AOTAKSA928AOTATRANSISTOR PNP 30V 2A TO-92L
KSA928AYBUKSA928AYBUTRANSISTOR PNP 30V 2A TO-92L
KSA928AYTAKSA928AYTATRANSISTOR PNP 30V 2A TO-92L
KSA931OBUKSA931OBUTRANSISTOR PNP 60V 700MA TO-92L
KSA931OTAKSA931OTATRANSISTOR PNP 60V 700MA TO-92L
KSA931YBUKSA931YBUTRANSISTOR PNP 60V 700MA TO-92L
KSA931YTAKSA931YTATRANSISTOR PNP 60V 700MA TO-92L
KSA940H1TUKSA940H1TUTRANSISTOR PNP 150V 1.5A TO-220
KSA940H2TUKSA940H2TUTRANSISTOR PNP 150V 1.5A TO-220
KSA940H2KSA940H2TRANSISTOR PNP 150V 1.5A TO-220
KSA940TSTUKSA940TSTUTRANSISTOR PNP 150V 1.5A TO-220
KSA940TUKSA940TUTRANSISTOR PNP 150V 1.5A TO-220
KSA940KSA940TRANSISTOR PNP 150V 1.5A TO-220
KSA992FBUKSA992FBUTRANSISTOR PNP 120V 50MA TO-92
KSA992FTAKSA992FTATRANSISTOR PNP 120V 50MA TO-92
KSA992PBUKSA992PBUTRANSISTOR PNP 120V 50MA TO-92
KSA992PTAKSA992PTATRANSISTOR PNP 120V 50MA TO-92
KSB1015OTUKSB1015OTUTRANSISTOR PNP 60V 3A TO-220F
KSB1015OKSB1015OTRANSISTOR PNP 60V 3A TO-220F
KSB1015YTUKSB1015YTUTRANSISTOR PNP 60V 3A TO-220F
KSB1015YKSB1015YTRANSISTOR PNP 60V 3A TO-220F
KSB1017YTUKSB1017YTUTRANSISTOR PNP 80V 4A TO-220F
KSB1022TUKSB1022TUTRANSISTOR PNP 60V 7A TO-220F
KSB1023TUKSB1023TUTRANSISTOR PNP 40V 3A TO-220F
KSB1097OTUKSB1097OTUTRANSISTOR PNP 60V 7A TO-220F
KSB1097RTUKSB1097RTUTRANSISTOR PNP 60V 7A TO-220F
KSB1097YTUKSB1097YTUTRANSISTOR PNP 60V 7A TO-220F
KSB1098OTUKSB1098OTUTRANSISTOR PNP 100V 5A TO-220F
KSB1098RTUKSB1098RTUTRANSISTOR PNP 100V 5A TO-220F
KSB1098YTUKSB1098YTUTRANSISTOR PNP 100V 5A TO-220F
KSB1116AGBUKSB1116AGBUTRANSISTOR PNP 60V 1A TO-92
KSB1116AGTAKSB1116AGTATRANSISTOR PNP 60V 1A TO-92
KSB1116ALBUKSB1116ALBUTRANSISTOR PNP 60V 1A TO-92
KSB1116ALTAKSB1116ALTATRANSISTOR PNP 60V 1A TO-92
KSB1116AYBUKSB1116AYBUTRANSISTOR PNP 60V 1A TO-92
KSB1116AYTAKSB1116AYTATRANSISTOR PNP 60V 1A TO-92
KSB1116GBUKSB1116GBUTRANSISTOR PNP 50V 1A TO-92
KSB1116GTAKSB1116GTATRANSISTOR PNP 50V 1A TO-92
KSB1116LBUKSB1116LBUTRANSISTOR PNP 50V 1A TO-92
KSB1116LTAKSB1116LTATRANSISTOR PNP 50V 1A TO-92
KSB1116SYBUKSB1116SYBUTRANSISTOR PNP 50V 1A TO-92
KSB1116SYTAKSB1116SYTATRANSISTOR PNP 50V 1A TO-92
KSB1116YBUKSB1116YBUTRANSISTOR PNP 50V 1A TO-92
KSB1116YTAKSB1116YTATRANSISTOR PNP 50V 1A TO-92
KSB1121STFKSB1121STFTRANSISTOR PNP 25V 2A SOT-89
KSB1121STMKSB1121STMTRANSISTOR PNP 25V 2A SOT-89
KSB1121TTFKSB1121TTFTRANSISTOR PNP 25V 2A SOT-89
KSB1149OSTUKSB1149OSTUTRANSISTOR PNP 100V 3A TO-126
KSB1149OSKSB1149OSTRANSISTOR PNP 100V 3A TO-126
KSB1149YSTUKSB1149YSTUTRANSISTOR PNP 100V 3A TO-126
KSB1149YSKSB1149YSTRANSISTOR PNP 100V 3A TO-126
KSB1151YSTSSTUKSB1151YSTSSTUTRANSISTOR PNP 60V 5A TO-126
KSB1151YSTSTUKSB1151YSTSTUTRANSISTOR PNP 60V 5A TO-126
KSB1151YSTUKSB1151YSTUTRANSISTOR PNP 60V 5A TO-126
KSB1151YSKSB1151YSTRANSISTOR PNP 60V 5A TO-126
KSB1366GTUKSB1366GTUTRANSISTOR PNP 60V 3A TO-220F
KSB1366GKSB1366GTRANSISTOR PNP 60V 3A TO-220F
KSB1366YTUKSB1366YTUTRANSISTOR PNP 60V 3A TO-220F
KSB1366YKSB1366YTRANSISTOR PNP 60V 3A TO-220F
KSB546OKSB546OTRANSISTOR PNP 150V 2A TO-220
KSB546YTUKSB546YTUTRANSISTOR PNP 150V 2A TO-220
KSB546YKSB546YTRANSISTOR PNP 150V 2A TO-220
KSB564ACGBUKSB564ACGBUTRANSISTOR PNP 25V 1A TO-92
KSB564ACGTAKSB564ACGTATRANSISTOR PNP 25V 1A TO-92
KSB564ACOBUKSB564ACOBUTRANSISTOR PNP 25V 1A TO-92
KSB564ACOTAKSB564ACOTATRANSISTOR PNP 25V 1A TO-92
KSB564ACYBUKSB564ACYBUTRANSISTOR PNP 25V 1A TO-92
KSB564ACYTAKSB564ACYTATRANSISTOR PNP 25V 1A TO-92
KSB564AGBUKSB564AGBUTRANSISTOR PNP 25V 1A TO-92
KSB564AGTAKSB564AGTATRANSISTOR PNP 25V 1A TO-92
KSB564AOBUKSB564AOBUTRANSISTOR PNP 25V 1A TO-92
KSB564AOTAKSB564AOTATRANSISTOR PNP 25V 1A TO-92
KSB564AYBUKSB564AYBUTRANSISTOR PNP 25V 1A TO-92
KSB564AYTAKSB564AYTATRANSISTOR PNP 25V 1A TO-92
KSB596OTUKSB596OTUTRANSISTOR PNP 80V 4A TO-220
KSB596OKSB596OTRANSISTOR PNP 80V 4A TO-220
KSB596YTUKSB596YTUTRANSISTOR PNP 80V 4A TO-220
KSB596YKSB596YTRANSISTOR PNP 80V 4A TO-220
KSB601OTUKSB601OTUTRANS DARL PNP 100V 5A TO-220
KSB601YTSTUKSB601YTSTUTRANS DARL PNP 100V 5A TO-220
KSB601YTUKSB601YTUTRANS DARL PNP 100V 5A TO-220
KSB601YKSB601YTRANS DARL PNP 100V 5A TO-220
KSB707OTUKSB707OTUTRANSISTOR PNP 60V 7A TO-220
KSB707RTUKSB707RTUTRANSISTOR PNP 60V 7A TO-220
KSB707YTUKSB707YTUTRANSISTOR PNP 60V 7A TO-220
KSB708OTUKSB708OTUTRANSISTOR PNP 80V 7A TO-220
KSB708RTUKSB708RTUTRANSISTOR PNP 80V 7A TO-220
KSB708YTUKSB708YTUTRANSISTOR PNP 80V 7A TO-220
KSB744AYSTUKSB744AYSTUTRANSISTOR PNP 60V 3A TO-126
KSB744OSTUKSB744OSTUTRANSISTOR PNP 45V 3A TO-126
KSB744YSTUKSB744YSTUTRANSISTOR PNP 45V 3A TO-126
KSB772OSKSB772OSTRANSISTOR PNP 30V 3A TO-126
KSB772YSTSSTUKSB772YSTSSTUTRANSISTOR PNP 30V 3A TO-126
KSB772YSTSTUKSB772YSTSTUTRANSISTOR PNP 30V 3A TO-126
KSB772YSTUKSB772YSTUTRANSISTOR PNP 30V 3A TO-126
KSB772YSKSB772YSTRANSISTOR PNP 30V 3A TO-126
KSB794OSTUKSB794OSTUTRANS DARL PNP 60V 1.5A TO-126
KSB795OSTUKSB795OSTUTRANS DARL PNP 80V 1.5A TO-126
KSB798GTFKSB798GTFTRANSISTOR PNP 25V 1A SOT-89
KSB798YTFKSB798YTFTRANSISTOR PNP 25V 1A SOT-89
KSB810YTAKSB810YTATRANSISTOR PNP 25V 700MA TO-92S
KSB811GBUKSB811GBUTRANSISTOR PNP 25V 1A TO-92S
KSB811GTAKSB811GTATRANSISTOR PNP 25V 1A TO-92S
KSB811OBUKSB811OBUTRANSISTOR PNP 25V 1A TO-92S
KSB811OTAKSB811OTATRANSISTOR PNP 25V 1A TO-92S
KSB811YBUKSB811YBUTRANSISTOR PNP 25V 1A TO-92S
KSB811YTAKSB811YTATRANSISTOR PNP 25V 1A TO-92S
KSB834OKSB834OTRANSISTOR PNP 60V 3A TO-220
KSB834WYTMKSB834WYTMTRANSISTOR PNP 60V 3A D2-PAK
KSB834YTUKSB834YTUTRANSISTOR PNP 60V 3A TO-220
KSB834YKSB834YTRANSISTOR PNP 60V 3A TO-220
KSB906YTUKSB906YTUTRANSISTOR PNP 60V 3A I-PAK
KSB907TUKSB907TUTRANSISTOR PNP 40V 3A I-PAK
KSC1008COBUKSC1008COBUTRANSISTOR NPN 60V 700MA TO-92
KSC1008COTAKSC1008COTATRANSISTOR NPN 60V 700MA TO-92
KSC1008CYBUKSC1008CYBUTRANSISTOR NPN 60V 700MA TO-92
KSC1008CYTAKSC1008CYTATRANSISTOR NPN 60V 700MA TO-92
KSC1008GBUKSC1008GBUTRANSISTOR NPN 60V 700MA TO-92
KSC1008GTAKSC1008GTATRANSISTOR NPN 60V 700MA TO-92
KSC1008OBUKSC1008OBUTRANSISTOR NPN 60V 700MA TO-92
KSC1008OTAKSC1008OTATRANSISTOR NPN 60V 700MA TO-92
KSC1008RBUKSC1008RBUTRANSISTOR NPN 60V 700MA TO-92
KSC1008RTAKSC1008RTATRANSISTOR NPN 60V 700MA TO-92
KSC1008YBUKSC1008YBUTRANSISTOR NPN 60V 700MA TO-92
KSC1008YTAKSC1008YTATRANSISTOR NPN 60V 700MA TO-92
KSC1008YTFKSC1008YTFTRANSISTOR NPN 60V 700MA TO-92
KSC1009CYBUKSC1009CYBUTRANSISTOR NPN 140V 700MA TO-92
KSC1009CYTAKSC1009CYTATRANSISTOR NPN 140V 700MA TO-92
KSC1009GBUKSC1009GBUTRANSISTOR NPN 140V 700MA TO-92
KSC1009GTAKSC1009GTATRANSISTOR NPN 140V 700MA TO-92
KSC1009OBUKSC1009OBUTRANSISTOR NPN 140V 700MA TO-92
KSC1009OTAKSC1009OTATRANSISTOR NPN 140V 700MA TO-92
KSC1009YBUKSC1009YBUTRANSISTOR NPN 140V 700MA TO-92
KSC1009YTAKSC1009YTATRANSISTOR NPN 140V 700MA TO-92
KSC1173OTUKSC1173OTUTRANSISTOR NPN 30V 3A TO-220
KSC1173YTSTUKSC1173YTSTUTRANSISTOR NPN 30V 3A TO-220
KSC1173YTUKSC1173YTUTRANSISTOR NPN 30V 3A TO-220
KSC1187OBUKSC1187OBUTRANSISTOR NPN 20V 30MA TO-92
KSC1187OTAKSC1187OTATRANSISTOR NPN 20V 30MA TO-92
KSC1187YBUKSC1187YBUTRANSISTOR NPN 20V 30MA TO-92

All Rights Reserved© datasheetz.com 2009