Parts list: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Page: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405

PC725V0YUZXFPC725V0YUZXFPHOTOCOUPL HI VCE DARL VDE 6SMD
PC725V0YUZXPC725V0YUZXPHOTOCOUPL HI VCE DARL VDE 6SMD
PC733HIPC733HIPHOTOCOUPLER AC INPUT 6-SMD
PC733HJ0000FPC733HJ0000FPHOTOCOUPLER AC INPUT 6-DIP
PC733HPC733HPHOTOCOUPLER AC INPUT 6-DIP
PC733J00000FPC733J00000FPHOTOCOUPLER AC INPUT 6-DIP
PC733PC733PHOTOCOUPLER AC INPUT 6-DIP
PC810AIPC810AIPHOTOCOUPLER TRAN OUT 4-SMD
PC810IPC810IPHOTOCOUPLER TRAN OUT 4-SMD
PC810PC810PHOTOCOUPLER TRAN OUT 4-DIP
PC81100NSZ0FPC81100NSZ0FPHOTOCOUPL TRAN W/SCHOTTKY 4DIP
PC81100NSZPC81100NSZPHOTOCOUPL TRAN W/SCHOTTKY 4DIP
PC81101NSZ0FPC81101NSZ0FPHOTOCOUPL TRAN W/SCHOTTKY 4DIP
PC81101NSZPC81101NSZPHOTOCOUPL TRAN W/SCHOTTKY 4DIP
PC81102NSZ0FPC81102NSZ0FPHOTOCOUPL TRAN W/SCHOTTKY 4DIP
PC81102NSZPC81102NSZPHOTOCOUPL TRAN W/SCHOTTKY 4DIP
PC81103NSZ0FPC81103NSZ0FPHOTOCOUPL TRAN W/SCHOTTKY 4DIP
PC81103NSZPC81103NSZPHOTOCOUPL TRAN W/SCHOTTKY 4DIP
PC81105NSZ0FPC81105NSZ0FPHOTOCOUPL TRAN W/SCHOTTKY 4DIP
PC81105NSZPC81105NSZPHOTOCOUPL TRAN W/SCHOTTKY 4DIP
PC81106NSZ0FPC81106NSZ0FPHOTOCOUPL TRAN W/SCHOTTKY 4DIP
PC81106NSZPC81106NSZPHOTOCOUPL TRAN W/SCHOTTKY 4DIP
PC81108NSZ0FPC81108NSZ0FPHOTOCOUPL TRAN W/SCHOTTKY 4DIP
PC81108NSZPC81108NSZPHOTOCOUPL TRAN W/SCHOTTKY 4DIP
PC81410NSZ0FPC81410NSZ0FPHOTOCOUPLER AC INPUT 4-DIP
PC81410NSZPC81410NSZPHOTOCOUPLER AC INPUT 4-DIP
PC81411NSZ0FPC81411NSZ0FPHOTOCOUPLER AC INPUT 4-DIP
PC81411NSZPC81411NSZPHOTOCOUPLER AC INPUT 4-DIP
PC814X1J000FPC814X1J000FPHOTOCOUPLER AC INPUT 4-DIP
PC814X1PC814X1PHOTOCOUPLER AC INPUT 4-DIP
PC814XJ0000FPC814XJ0000FPHOTOCOUPLER AC INPUT 4-DIP
PC814XP1J00FPC814XP1J00FPHOTOCOUPLER AC INPUT 4-SMD
PC814XP1PC814XP1PHOTOCOUPLER AC INPUT 4-SMD
PC814XP1PC814XP1PHOTOCOUPLER AC INPUT 4-SMD
PC814XPJ000FPC814XPJ000FPHOTOCOUPLER AC INPUT 4-SMD
PC814XPJ000FPC814XPJ000FPHOTOCOUPLER AC INPUT 4-SMD
PC814XPJ000FPC814XPJ000FPHOTOCOUPLER AC INPUT 4-SMD
PC814XPPC814XPPHOTOCOUPLER AC INPUT 4-SMD
PC814XPPC814XPPHOTOCOUPLER AC INPUT 4-SMD
PC814XPC814XPHOTOCOUPLER AC INPUT 4-DIP
PC81510NSZ0FPC81510NSZ0FPHOTOCOUPLER DARL OUT 4-DIP
PC81510NSZPC81510NSZPHOTOCOUPLER DARL OUT 4-DIP
PC815IYPC815IYPHOTOCOUPLER DARL OUT VDE 4-SMD
PC815IPC815IPHOTOCOUPLER DARL OUT 4-SMD
PC815XIJ000FPC815XIJ000FPHOTOCOUPLER DARL OUT 4-SMD
PC815XJ0000FPC815XJ0000FPHOTOCOUPLER 2CH DARL OUT 4-DIP
PC815XPJ000FPC815XPJ000FPHOTOCOUPLER DARL OUT 4-SMD
PC815XPYJ00FPC815XPYJ00FPHOTOCOUPLER DARL OUT 4-SMD
PC815XYJ000FPC815XYJ000FPHOTOCOUPLER 2CH DARL OUT 4-DIP
PC815YPC815YPHOTOCOUPLER DARL OUT VDE 4-DIP
PC815PC815PHOTOCOUPLER DARL OUT 4-DIP
PC81710NIP0FPC81710NIP0FPHOTOCOUPLER LO IF TRAN 4-SMD
PC81710NIP0FPC81710NIP0FPHOTOCOUPLER LO IF TRAN 4-SMD
PC81710NSZ0FPC81710NSZ0FPHOTOCOUPLER LO IF TRAN 4-DIP
PC81710NSZJFPC81710NSZJFPHOTOCOUPLER LO IF TRAN 4-DIP
PC81710NSZPC81710NSZPHOTOCOUPLER LO IF TRAN 4-DIP
PC81711NIP0FPC81711NIP0FPHOTOCOUPLER LO IF TRAN 4-SMD
PC81711NIP0FPC81711NIP0FPHOTOCOUPLER LO IF TRAN 4-SMD
PC81711NIP0FPC81711NIP0FPHOTOCOUPLER LO IF TRAN 4-SMD
PC81711NSZ0FPC81711NSZ0FPHOTOCOUPLER LO IF TRAN 4-DIP
PC81711NSZPC81711NSZPHOTOCOUPLER LO IF TRAN 4-DIP
PC81712NIP0FPC81712NIP0FPHOTOCOUPLER LO IF TRAN 4-SMD
PC81712NIP0FPC81712NIP0FPHOTOCOUPLER LO IF TRAN 4-SMD
PC81712NIP0FPC81712NIP0FPHOTOCOUPLER LO IF TRAN 4-SMD
PC81712NIPPC81712NIPPHOTOCOUPLER LO IF TRAN 4-SMD
PC81712NIPPC81712NIPPHOTOCOUPLER LO IF TRAN 4-SMD
PC81712NSZ0FPC81712NSZ0FPHOTOCOUPLER LO IF TRAN 4-DIP
PC81712NSZPC81712NSZPHOTOCOUPLER LO IF TRAN 4-DIP
PC81713NIP0FPC81713NIP0FPHOTOCOUPLER LO IF TRAN 4-SMD
PC81713NIP0FPC81713NIP0FPHOTOCOUPLER LO IF TRAN 4-SMD
PC81713NIP0FPC81713NIP0FPHOTOCOUPLER LO IF TRAN 4-SMD
PC81713NIPPC81713NIPPHOTOCOUPLER LO IF TRAN 4-SMD
PC81713NIPPC81713NIPPHOTOCOUPLER LO IF TRAN 4-SMD
PC81713NSZ0FPC81713NSZ0FPHOTOCOUPLER LO IF TRAN 4-DIP
PC81713NSZPC81713NSZPHOTOCOUPLER LO IF TRAN 4-DIP
PC81716NIP0FPC81716NIP0FPHOTOCOUPLER 160-500% GW 4-SMD
PC81716NIP0FPC81716NIP0FPHOTOCOUPLER 160-500% GW 4-SMD
PC81716NIP0FPC81716NIP0FPHOTOCOUPLER 160-500% GW 4-SMD
PC81716NSZ0FPC81716NSZ0FPHOTOCOUPLER LO IF TRAN 4-DIP
PC81718NSZ0FPC81718NSZ0FPHOTOCOUPLER LO IF TRAN 4-DIP
PC81720NSZPC81720NSZPHOTOCOUPLER LO IF TRAN 4-DIP
PC817X0J000FPC817X0J000FPHOTOCOUPLER 2CH TRAN OUT 4-DIP
PC817X1J000FPC817X1J000FPHOTOCOUPLER TRAN OUT 4-DIP
PC817X1PC817X1PHOTOCOUPLER TRAN OUT 4-DIP
PC817X2J000FPC817X2J000FPHOTOCOUPLER TRAN OUT 4-DIP
PC817X2PC817X2PHOTOCOUPLER TRAN OUT 4-DIP
PC817X3J000FPC817X3J000FPHOTOCOUPLER TRAN OUT 4-DIP
PC817X3PC817X3PHOTOCOUPLER TRAN OUT 4-DIP
PC817X4J000FPC817X4J000FPHOTOCOUPLER TRAN OUT 4-DIP
PC817X4PC817X4PHOTOCOUPLER TRAN OUT 4-DIP
PC817X5J000FPC817X5J000FPHOTOCOUPLER 2CH TRAN OUT 4-DIP
PC817X7J000FPC817X7J000FPHOTOCOUPLER TRAN OUT 4-DIP
PC817X7PC817X7PHOTOCOUPLER TRAN OUT 4-DIP
PC817X9J000FPC817X9J000FPHOTOCOUPLER 1CH TRAN OUT 4-DIP
PC817XI1J00FPC817XI1J00FPHOTOCOUPLER TRAN OUT 4-SMD
PC817XI1PC817XI1PHOTOCOUPLER TRAN OUT 4-SMD
PC817XI2J00FPC817XI2J00FPHOTOCOUPLER TRAN OUT 4-SMD
PC817XI2PC817XI2PHOTOCOUPLER TRAN OUT 4-SMD
PC817XIJ000FPC817XIJ000FPHOTOCOUPLER TRAN OUT 4-SMD
PC817XIPC817XIPHOTOCOUPLER TRAN OUT 4-SMD
PC817XJ0000FPC817XJ0000FPHOTOCOUPLER TRAN OUT 4-DIP
PC817XP7J00FPC817XP7J00FPHOTOCOUPLER TRAN OUT 4-SMD
PC817XPJ000FPC817XPJ000FPHOTOCOUPLER TRAN OUT 4-SMD
PC817XPC817XPHOTOCOUPLER TRAN OUT 4-DIP
PC818IPC818IPHOTOCOUPLER TRAN OUT 4-SMD
PC818YPC818YPHOTOCOUPLER TRAN OUT VDE 4-DIP
PC818PC818PHOTOCOUPLER TRAN OUT 4-DIP
PC823PC823PHOTOCOUPLER 2CH AC INPUT 8-DIP
PC824APC824APHOTOCOUPLER 2CH AC INPUT 8-DIP
PC824PC824PHOTOCOUPLER 2CH AC INPUT 8-DIP
PC825YPC825YPHOTOCOUPL 2CH DARL OUT VDE 8DIP
PC825PC825PHOTOCOUPLER 2CH DARL OUT 8-DIP
PC827ABPC827ABPHOTOCOUPLER 2CH TRAN OUT 8-DIP
PC827ADPC827ADPHOTOCOUPLER 2CH TRAN OUT 8-DIP
PC827BDPC827BDPHOTOCOUPLER 2CH TRAN OUT 8-DIP
PC827CDPC827CDPHOTOCOUPLER 2CH TRAN OUT 8-DIP
PC827PC827PHOTOCOUPLER 2CH TRAN OUT 8-DIP
PC829YPC829YPHOTOCOUPLER 2CH OUT VDE 8-DIP
PC829PC829PHOTOCOUPLER 2CH OUT 8-DIP
PC835YPC835YPHOTOCOUPLER DARL OUT VDE 12-DIP
PC835PC835PHOTOCOUPLER 3CH DARL OUT 12-DIP
PC837CDPC837CDPHOTOCOUPLER 3CH OUT 12-DIP
PC837PC837PHOTOCOUPLER 3CH OUT 12-DIP
PC844IJ1J00FPC844IJ1J00FPHOTOCOUPLER 4CH OUT 16-DIP
PC844IJ1PC844IJ1PHOTOCOUPLER 4CH OUT 16-SMD
PC844X1J000FPC844X1J000FPHOTOCOUPLER 4CH OUT 16-DIP
PC844XJ0000FPC844XJ0000FPHOTOCOUPLER 4CH OUT 16-DIP
PC844XPC844XPHOTOCOUPLER 4CH OUT 16-DIP
PC845IPC845IPHOTOCOUPLER 4CH DARL OUT 16-SMD
PC845XJ0000FPC845XJ0000FPHOTOCOUPLER DARL OUT 4CH 16-DIP
PC845YPC845YPHOTOCOUPLER 4CH DARL VDE 16-DIP
PC845PC845PHOTOCOUPLER 4CH DARL OUT 16-DIP
PC847X0J000FPC847X0J000FPHOTOCOUPLER 4CH OUT 16-DIP
PC847X5J000FPC847X5J000FPHOTOCOUPLER 4CH OUT 16-DIP
PC847X7J000FPC847X7J000FPHOTOCOUPLER 4CH OUT 16-DIP
PC847X7JJ00FPC847X7JJ00FPHOTOCOUPLER 4CH OUT 16-DIP
PC847X7PC847X7PHOTOCOUPLER 4CH OUT 16-DIP
PC847XIJ000FPC847XIJ000FPHOTOCOUPLER 4CH OUT 16-SMD
PC847XJ0000FPC847XJ0000FPHOTOCOUPLER 4CH OUT 16-DIP
PC847XPC847XPHOTOCOUPLER 4CH OUT 16-DIP
PC849YPC849YPHOTOCOUPLER 4CH OUT VDE 16-DIP
PC849PC849PHOTOCOUPLER 4CH OUT 16-DIP
PC851XIJ000FPC851XIJ000FPHOTOCOUPL HI VCE TRAN OUT 4SMD
PC851XIPC851XIPHOTOCOUPL HI VCE TRAN OUT 4SMD
PC851XJ0000FPC851XJ0000FPHOTOCOUPL HI VCE TRAN OUT 4-DIP
PC851XPJ000FPC851XPJ000FPHOTOCOUPLR TRAN OUT HI VCE 4SMD
PC851XPJ000FPC851XPJ000FPHOTOCOUPLR TRAN OUT HI VCE 4SMD
PC851XPJ000FPC851XPJ000FPHOTOCOUPLR TRAN OUT HI VCE 4SMD
PC851XPC851XPHOTOCOUPL HI VCE TRAN OUT 4DIP
PC852XIJ000FPC852XIJ000FPHOTOCOUPLER HI VCE DARL 4-SMD

All Rights Reserved© datasheetz.com 2009