Parts list: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Page: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434

TAC105K035P02TAC105K035P02CAP TANT 1.0UF 35V 10% AXIAL
TAC105K050P02-FTAC105K050P02-FCAP TANT 1.0UF 50V 10% AXIAL
TAC106K006P02-FTAC106K006P02-FCAP TANT 10UF 6V 10% AXIAL
TAC106K006P02TAC106K006P02CAP TANT 10UF 6V 10% AXIAL
TAC106K010P02-FTAC106K010P02-FCAP TANT 10UF 10V 10% AXIAL
TAC106K010P02TAC106K010P02CAP TANT 10UF 10V 10% AXIAL
TAC106K015P05-FTAC106K015P05-FCAP TANT 10UF 15V 10% AXIAL
TAC106K015P05TAC106K015P05CAP TANT 10UF 15V 10% AXIAL
TAC106K020P05-FTAC106K020P05-FCAP TANT 10UF 20V 10% AXIAL
TAC106K025P05-FTAC106K025P05-FCAP TANT 10UF 25V 10% AXIAL
TAC106K035P06-FTAC106K035P06-FCAP TANT 10UF 35V 10% AXIAL
TAC156K010P05TAC156K010P05CAP TANT 15UF 10V 10% AXIAL
TAC156K015P05-FTAC156K015P05-FCAP TANT 15UF 15V 10% AXIAL
TAC156K015P05TAC156K015P05CAP TANT 15UF 15V 10% AXIAL
TAC156K020P06-FTAC156K020P06-FCAP TANT 15UF 20V 10% AXIAL
TAC156K020P06TAC156K020P06CAP TANT 15UF 20V 10% AXIAL
TAC225K015P01TAC225K015P01CAP TANT 2.2UF 15V 10% AXIAL
TAC225K020P02-FTAC225K020P02-FCAP TANT 2.2UF 20V 10% AXIAL
TAC225K025P02-FTAC225K025P02-FCAP TANT 2.2UF 25V 10% AXIAL
TAC225K025P02TAC225K025P02CAP TANT 2.2UF 25V 10% AXIAL
TAC225K035P05-FTAC225K035P05-FCAP TANT 2.2UF 35V 10% AXIAL
TAC225K035P05TAC225K035P05CAP TANT 2.2UF 35V 10% AXIAL
TAC225K050P05-FTAC225K050P05-FCAP TANT 2.2UF 50V 10% AXIAL
TAC226K010P05-FTAC226K010P05-FCAP TANT 22UF 10V 10% AXIAL
TAC226K015P06-FTAC226K015P06-FCAP TANT 22UF 15V 10% AXIAL
TAC226K020P06-FTAC226K020P06-FCAP TANT 22UF 20V 10% AXIAL
TAC226K020P06TAC226K020P06CAP TANT 22UF 20V 10% AXIAL
TAC226K035P07TAC226K035P07CAP TANT 22UF 35V 10% AXIAL
TAC335K015P02TAC335K015P02CAP TANT 3.3UF 15V 10% AXIAL
TAC335K020P02TAC335K020P02CAP TANT 3.3UF 20V 10% AXIAL
TAC336K010P06-FTAC336K010P06-FCAP TANT 33UF 10V 10% AXIAL
TAC336K015P06-FTAC336K015P06-FCAP TANT 33UF 15V 10% AXIAL
TAC336K015P06TAC336K015P06CAP TANT 33UF 15V 10% AXIAL
TAC474K035P01-FTAC474K035P01-FCAP TANT .47UF 35V 10% AXIAL
TAC474K035P01TAC474K035P01CAP TANT .47UF 35V 10% AXIAL
TAC474K050P02TAC474K050P02CAP TANT .47UF 50V 10% AXIAL
TAC475K010P02-FTAC475K010P02-FCAP TANT 4.7UF 10V 10% AXIAL
TAC475K015P02-FTAC475K015P02-FCAP TANT 4.7UF 15V 10% AXIAL
TAC475K015P02TAC475K015P02CAP TANT 4.7UF 15V 10% AXIAL
TAC475K035P05-FTAC475K035P05-FCAP TANT 4.7UF 35V 10% AXIAL
TAC475K035P05TAC475K035P05CAP TANT 4.7UF 35V 10% AXIAL
TAC475K050P06-FTAC475K050P06-FCAP TANT 4.7UF 50V 10% AXIAL
TAC475K050P06TAC475K050P06CAP TANT 4.7UF 50V 10% AXIAL
TAC476K010P06-FTAC476K010P06-FCAP TANT 47UF 10V 10% AXIAL
TAC476K010P06TAC476K010P06CAP TANT 47UF 10V 10% AXIAL
TAC566K006P06-FTAC566K006P06-FCAP TANT 56UF 6V 10% AXIAL
TAC566K006P06TAC566K006P06CAP TANT 56UF 6V 10% AXIAL
TAC684K050P02-FTAC684K050P02-FCAP TANT .68UF 50V 10% AXIAL
TAC685K006P02-FTAC685K006P02-FCAP TANT 6.8UF 6V 10% AXIAL
TAC685K015P02-FTAC685K015P02-FCAP TANT 6.8UF 15V 10% AXIAL
TAC685K015P02TAC685K015P02CAP TANT 6.8UF 15V 10% AXIAL
TAC685K035P06-FTAC685K035P06-FCAP TANT 6.8UF 35V 10% AXIAL
TAC685K035P06TAC685K035P06CAP TANT 6.8UF 35V 10% AXIAL
TAC825K020P05-FTAC825K020P05-FCAP TANT 8.2UF 20V 10% AXIAL
TAC825K035P06-FTAC825K035P06-FCAP TANT 8.2UF 35V 10% AXIAL
TAC825K035P06TAC825K035P06CAP TANT 8.2UF 35V 10% AXIAL
TAC826K010P07TAC826K010P07CAP TANT 82UF 10V 10% AXIAL
TAS105K035P1A-FTAS105K035P1A-FCAP TANT 1.0UF 35V 10% AXIAL
TAS105K035P1ATAS105K035P1ACAP TANT 1.0UF 35V 10% AXIAL
TAS105K050P1A-FTAS105K050P1A-FCAP TANT 1.0UF 50V 10% AXIAL
TAS105M020P1ATAS105M020P1ACAP TANT 1.0UF 20V 20% AXIAL
TAS105M035P1ATAS105M035P1ACAP TANT 1.0UF 35V 20% AXIAL
TAS106K006P1CTAS106K006P1CCAP TANT 10UF 6V 10% AXIAL
TAS106K020P1C-FTAS106K020P1C-FCAP TANT 10UF 20V 10% AXIAL
TAS106K035P1F-FTAS106K035P1F-FCAP TANT 10UF 35V 10% AXIAL
TAS106K050P1F-FTAS106K050P1F-FCAP TANT 10UF 50V 10% AXIAL
TAS107K010P1F-FTAS107K010P1F-FCAP TANT 100UF 10V 10% AXIAL
TAS107K010P1FTAS107K010P1FCAP TANT 100UF 10V 10% AXIAL
TAS155K075P1CTAS155K075P1CCAP TANT 1.5UF 75V 10% AXIAL
TAS156K020P1CTAS156K020P1CCAP TANT 15UF 20V 10% AXIAL
TAS156K050P1F-FTAS156K050P1F-FCAP TANT 15UF 50V 10% AXIAL
TAS157K015P1G-FTAS157K015P1G-FCAP TANT 150UF 15V 10% AXIAL
TAS184K100P1ATAS184K100P1ACAP TANT .18UF 100V 10% AXIAL
TAS185K075P1CTAS185K075P1CCAP TANT 1.8UF 75V 10% AXIAL
TAS224K035P1A-FTAS224K035P1A-FCAP TANT .22UF 35V 10% AXIAL
TAS224K035P1ATAS224K035P1ACAP TANT .22UF 35V 10% AXIAL
TAS225K006P1ATAS225K006P1ACAP TANT 2.2UF 6V 10% AXIAL
TAS225K020P1A-FTAS225K020P1A-FCAP TANT 2.2UF 20V 10% AXIAL
TAS225K050P1C-FTAS225K050P1C-FCAP TANT 2.2UF 50V 10% AXIAL
TAS225K075P1CTAS225K075P1CCAP TANT 2.2UF 75V 10% AXIAL
TAS226K006P1CTAS226K006P1CCAP TANT 22UF 6V 10% AXIAL
TAS226K015P1C-FTAS226K015P1C-FCAP TANT 22UF 15V 10% AXIAL
TAS226K015P1CTAS226K015P1CCAP TANT 22UF 15V 10% AXIAL
TAS226K035P1F-FTAS226K035P1F-FCAP TANT 22UF 35V 10% AXIAL
TAS226K035P1FTAS226K035P1FCAP TANT 22UF 35V 10% AXIAL
TAS226M015P1C-FTAS226M015P1C-FCAP TANT 22UF 15V 20% AXIAL
TAS275K035P1C-FTAS275K035P1C-FCAP TANT 2.7UF 35V 10% AXIAL
TAS275K035P1CTAS275K035P1CCAP TANT 2.7UF 35V 10% AXIAL
TAS335K035P1C-FTAS335K035P1C-FCAP TANT 3.3UF 35V 10% AXIAL
TAS335K050P1CTAS335K050P1CCAP TANT 3.3UF 50V 10% AXIAL
TAS336K020P1F-FTAS336K020P1F-FCAP TANT 33UF 20V 10% AXIAL
TAS395K075P1C-FTAS395K075P1C-FCAP TANT 3.9UF 75V 10% AXIAL
TAS474K015P1A-FTAS474K015P1A-FCAP TANT .47UF 15V 10% AXIAL
TAS474K035P1A-FTAS474K035P1A-FCAP TANT .47UF 35V 10% AXIAL
TAS475K010P1A-FTAS475K010P1A-FCAP TANT 4.7UF 10V 10% AXIAL
TAS475K035P1C-FTAS475K035P1C-FCAP TANT 4.7UF 35V 10% AXIAL
TAS475K035P1CTAS475K035P1CCAP TANT 4.7UF 35V 10% AXIAL
TAS475K050P1C-FTAS475K050P1C-FCAP TANT 4.7UF 50V 10% AXIAL
TAS475K050P1CTAS475K050P1CCAP TANT 4.7UF 50V 10% AXIAL
TAS476K020P1F-FTAS476K020P1F-FCAP TANT 47UF 20V 10% AXIAL
TAS476K020P1FTAS476K020P1FCAP TANT 47UF 20V 10% AXIAL
TAS476K035P1G-FTAS476K035P1G-FCAP TANT 47UF 35V 10% AXIAL
TAS565K035P1C-FTAS565K035P1C-FCAP TANT 5.6UF 35V 10% AXIAL
TAS565K035P1CTAS565K035P1CCAP TANT 5.6UF 35V 10% AXIAL
TAS566K006P1C-FTAS566K006P1C-FCAP TANT 56UF 6V 10% AXIAL
TAS566K015P1F-FTAS566K015P1F-FCAP TANT 56UF 15V 10% AXIAL
TAS685K035P1C-FTAS685K035P1C-FCAP TANT 6.8UF 35V 10% AXIAL
TAS685K050P1F-FTAS685K050P1F-FCAP TANT 6.8UF 50V 10% AXIAL
TAS685M035P1C-FTAS685M035P1C-FCAP TANT 6.8UF 35V 20% AXIAL
TAS686K010P1FTAS686K010P1FCAP TANT 68UF 10V 10% AXIAL
TAS825K075P1FTAS825K075P1FCAP TANT 8.2UF 75V 10% AXIAL
TDC104K035NSE-FTDC104K035NSE-FCAP TANT .10UF 35V 10% RADIAL
TDC104K050NSE-FTDC104K050NSE-FCAP TANT .10UF 50V 10% RADIAL
TDC104M050NSE-FTDC104M050NSE-FCAP TANT .10UF 50V 20% RADIAL
TDC104M050NSETDC104M050NSECAP TANT .10UF 50V 20% RADIAL
TDC105K020NSE-FTDC105K020NSE-FCAP TANT 1.0UF 20V 10% RADIAL
TDC105K035NSE-FTDC105K035NSE-FCAP TANT 1.0UF 35V 10% RADIAL
TDC105K035NSETDC105K035NSECAP TANT 1.0UF 35V 10% RADIAL
TDC105K050NSE-FTDC105K050NSE-FCAP TANT 1.0UF 50V 10% RADIAL
TDC105K050NSETDC105K050NSECAP TANT 1.0UF 50V 10% RADIAL
TDC105K050WSE-FTDC105K050WSE-FCAP TANT 1.0UF 50V 10% RADIAL
TDC105K050WSETDC105K050WSECAP TANT 1.0UF 50V 10% RADIAL
TDC105M035NSE-FTDC105M035NSE-FCAP TANT 1.0UF 35V 20% RADIAL
TDC105M035WSE-FTDC105M035WSE-FCAP TANT 1.0UF 35V 20% RADIAL
TDC105M050NSE-FTDC105M050NSE-FCAP TANT 1.0UF 50V 20% RADIAL
TDC105M050NSETDC105M050NSECAP TANT 1.0UF 50V 20% RADIAL
TDC106K010NSF-FTDC106K010NSF-FCAP TANT 10UF 10V 10% RADIAL
TDC106K010NSFTDC106K010NSFCAP TANT 10UF 10V 10% RADIAL
TDC106K020NSF-FTDC106K020NSF-FCAP TANT 10UF 20V 10% RADIAL
TDC106K020NSFTDC106K020NSFCAP TANT 10UF 20V 10% RADIAL
TDC106K025NSF-FTDC106K025NSF-FCAP TANT 10UF 25V 10% RADIAL
TDC106K035NSF-FTDC106K035NSF-FCAP TANT 10UF 35V 10% RADIAL
TDC106K035WSF-FTDC106K035WSF-FCAP TANT 10UF 35V 10% RADIAL
TDC106K035WSFTDC106K035WSFCAP TANT 10UF 35V 10% RADIAL
TDC106K050WSG-FTDC106K050WSG-FCAP TANT 10UF 50V 10% RADIAL
TDC106M020NSF-FTDC106M020NSF-FCAP TANT 10UF 20V 20% RADIAL
TDC106M025NSF-FTDC106M025NSF-FCAP TANT 10UF 25V 20% RADIAL
TDC106M025NSFTDC106M025NSFCAP TANT 10UF 25V 20% RADIAL
TDC106M035NSF-FTDC106M035NSF-FCAP TANT 10UF 35V 20% RADIAL
TDC107K010WSG-FTDC107K010WSG-FCAP TANT 100UF 10V 10% RADIAL
TDC107K020WSG-FTDC107K020WSG-FCAP TANT 100UF 20V 10% RADIAL
TDC107K020WSGTDC107K020WSGCAP TANT 100UF 20V 10% RADIAL
TDC107M020WSG-FTDC107M020WSG-FCAP TANT 100UF 20V 20% RADIAL
TDC107M020WSGTDC107M020WSGCAP TANT 100UF 20V 20% RADIAL
TDC154K050NSE-FTDC154K050NSE-FCAP TANT .15UF 50V 10% RADIAL
TDC155K035NSE-FTDC155K035NSE-FCAP TANT 1.5UF 35V 10% RADIAL
TDC156K020NSF-FTDC156K020NSF-FCAP TANT 15UF 20V 10% RADIAL
TDC156K020NSFTDC156K020NSFCAP TANT 15UF 20V 10% RADIAL
TDC156K025NSF-FTDC156K025NSF-FCAP TANT 15UF 25V 10% RADIAL
TDC156K035WSG-FTDC156K035WSG-FCAP TANT 15UF 35V 10% RADIAL

All Rights Reserved© datasheetz.com 2009