Parts list: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Page: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244

HBC22DRYSHBC22DRYSCONN EDGECARD 44POS DIP .100 SLD
HBC25DRAH-S734HBC25DRAH-S734CONN EDGECARD 50POS .100 R/A PCB
HBC25DRAHHBC25DRAHCONN EDGECARD 50POS R/A .100 SLD
HBC25DRAI-S734HBC25DRAI-S734CONN EDGECARD 50POS .100 R/A PCB
HBC25DRAIHBC25DRAICONN EDGECARD 50POS R/A .100 SLD
HBC25DRAN-S734HBC25DRAN-S734CONN EDGECARD 50POS .100 R/A PCB
HBC25DRANHBC25DRANCONN EDGECARD 50POS R/A .100 SLD
HBC25DRAS-S734HBC25DRAS-S734CONN EDGECARD 50POS .100 R/A PCB
HBC25DRASHBC25DRASCONN EDGECARD 50POS R/A .100 SLD
HBC25DREF-S13HBC25DREF-S13CONN EDGECARD 50POS .100 EYELET
HBC25DREF-S734HBC25DREF-S734CONN EDGECARD 50POS .100 EYELET
HBC25DREFHBC25DREFCONN EDGECARD 50POS .100 EYELET
HBC25DREH-S13HBC25DREH-S13CONN EDGECARD 50POS .100 EYELET
HBC25DREH-S734HBC25DREH-S734CONN EDGECARD 50POS .100 EYELET
HBC25DREH-S93HBC25DREH-S93CONN EDGECARD 50POS .100 EYELET
HBC25DREHHBC25DREHCONN EDGECARD 50POS .100 EYELET
HBC25DREI-S13HBC25DREI-S13CONN EDGECARD 50POS .100 EYELET
HBC25DREI-S734HBC25DREI-S734CONN EDGECARD 50POS .100 EYELET
HBC25DREI-S93HBC25DREI-S93CONN EDGECARD 50POS .100 EYELET
HBC25DREIHBC25DREICONN EDGECARD 50POS .100 EYELET
HBC25DREN-S13HBC25DREN-S13CONN EDGECARD 50POS .100 EYELET
HBC25DREN-S734HBC25DREN-S734CONN EDGECARD 50POS .100 EYELET
HBC25DREN-S93HBC25DREN-S93CONN EDGECARD 50POS .100 EYELET
HBC25DRENHBC25DRENCONN EDGECARD 50POS .100 EYELET
HBC25DRES-S13HBC25DRES-S13CONN EDGECARD 50POS .100 EYELET
HBC25DRES-S734HBC25DRES-S734CONN EDGECARD 50POS .100 EYELET
HBC25DRES-S93HBC25DRES-S93CONN EDGECARD 50POS .100 EYELET
HBC25DRESHBC25DRESCONN EDGECARD 50POS .100 EYELET
HBC25DRTF-S13HBC25DRTF-S13CONN EDGECARD 50POS DIP .100 SLD
HBC25DRTFHBC25DRTFCONN EDGECARD 50POS DIP .100 SLD
HBC25DRTH-S13HBC25DRTH-S13CONN EDGECARD 50POS DIP .100 SLD
HBC25DRTH-S734HBC25DRTH-S734CONN EDGECARD 50POS DIP .100 SLD
HBC25DRTH-S93HBC25DRTH-S93CONN EDGECARD 50POS DIP .100 SLD
HBC25DRTHHBC25DRTHCONN EDGECARD 50POS DIP .100 SLD
HBC25DRTI-S13HBC25DRTI-S13CONN EDGECARD 50POS DIP .100 SLD
HBC25DRTI-S734HBC25DRTI-S734CONN EDGECARD 50POS DIP .100 SLD
HBC25DRTI-S93HBC25DRTI-S93CONN EDGECARD 50POS DIP .100 SLD
HBC25DRTIHBC25DRTICONN EDGECARD 50POS DIP .100 SLD
HBC25DRTN-S13HBC25DRTN-S13CONN EDGECARD 50POS DIP .100 SLD
HBC25DRTN-S734HBC25DRTN-S734CONN EDGECARD 50POS DIP .100 SLD
HBC25DRTN-S93HBC25DRTN-S93CONN EDGECARD 50POS DIP .100 SLD
HBC25DRTNHBC25DRTNCONN EDGECARD 50POS DIP .100 SLD
HBC25DRTS-S13HBC25DRTS-S13CONN EDGECARD 50POS DIP .100 SLD
HBC25DRTS-S734HBC25DRTS-S734CONN EDGECARD 50POS DIP .100 SLD
HBC25DRTS-S93HBC25DRTS-S93CONN EDGECARD 50POS DIP .100 SLD
HBC25DRTSHBC25DRTSCONN EDGECARD 50POS DIP .100 SLD
HBC25DRXH-S734HBC25DRXH-S734CONN EDGECARD 50POS DIP .100 SLD
HBC25DRXHHBC25DRXHCONN EDGECARD 50POS DIP .100 SLD
HBC25DRXI-S734HBC25DRXI-S734CONN EDGECARD 50POS DIP .100 SLD
HBC25DRXIHBC25DRXICONN EDGECARD 50POS DIP .100 SLD
HBC25DRXN-S734HBC25DRXN-S734CONN EDGECARD 50POS DIP .100 SLD
HBC25DRXNHBC25DRXNCONN EDGECARD 50POS DIP .100 SLD
HBC25DRXS-S734HBC25DRXS-S734CONN EDGECARD 50POS DIP .100 SLD
HBC25DRXSHBC25DRXSCONN EDGECARD 50POS DIP .100 SLD
HBC25DRYH-S13HBC25DRYH-S13CONN EDGECARD 50POS DIP .100 SLD
HBC25DRYH-S734HBC25DRYH-S734CONN EDGECARD 50POS DIP .100 SLD
HBC25DRYH-S93HBC25DRYH-S93CONN EDGECARD 50POS DIP .100 SLD
HBC25DRYHHBC25DRYHCONN EDGECARD 50POS DIP .100 SLD
HBC25DRYI-S13HBC25DRYI-S13CONN EDGECARD 50POS DIP .100 SLD
HBC25DRYI-S734HBC25DRYI-S734CONN EDGECARD 50POS DIP .100 SLD
HBC25DRYI-S93HBC25DRYI-S93CONN EDGECARD 50POS DIP .100 SLD
HBC25DRYIHBC25DRYICONN EDGECARD 50POS DIP .100 SLD
HBC25DRYN-S13HBC25DRYN-S13CONN EDGECARD 50POS DIP .100 SLD
HBC25DRYN-S734HBC25DRYN-S734CONN EDGECARD 50POS DIP .100 SLD
HBC25DRYN-S93HBC25DRYN-S93CONN EDGECARD 50POS DIP .100 SLD
HBC25DRYNHBC25DRYNCONN EDGECARD 50POS DIP .100 SLD
HBC25DRYS-S734HBC25DRYS-S734CONN EDGECARD 50POS DIP .100 SLD
HBC25DRYS-S93HBC25DRYS-S93CONN EDGECARD 50POS DIP .100 SLD
HBC25DRYSHBC25DRYSCONN EDGECARD 50POS DIP .100 SLD
HBC26DRAH-S734HBC26DRAH-S734CONN EDGECARD 52POS .100 R/A PCB
HBC26DRAHHBC26DRAHCONN EDGECARD 52POS R/A .100 SLD
HBC26DRAI-S734HBC26DRAI-S734CONN EDGECARD 52POS .100 R/A PCB
HBC26DRAIHBC26DRAICONN EDGECARD 52POS R/A .100 SLD
HBC26DRAN-S734HBC26DRAN-S734CONN EDGECARD 52POS .100 R/A PCB
HBC26DRANHBC26DRANCONN EDGECARD 52POS R/A .100 SLD
HBC26DRAS-S734HBC26DRAS-S734CONN EDGECARD 52POS .100 R/A PCB
HBC26DRASHBC26DRASCONN EDGECARD 52POS R/A .100 SLD
HBC26DREF-S13HBC26DREF-S13CONN EDGECARD 52POS .100 EYELET
HBC26DREF-S734HBC26DREF-S734CONN EDGECARD 52POS .100 EYELET
HBC26DREFHBC26DREFCONN EDGECARD 52POS .100 EYELET
HBC26DREH-S13HBC26DREH-S13CONN EDGECARD 52POS .100 EYELET
HBC26DREH-S734HBC26DREH-S734CONN EDGECARD 52POS .100 EYELET
HBC26DREH-S93HBC26DREH-S93CONN EDGECARD 52POS .100 EYELET
HBC26DREHHBC26DREHCONN EDGECARD 52POS .100 EYELET
HBC26DREI-S13HBC26DREI-S13CONN EDGECARD 52POS .100 EYELET
HBC26DREI-S734HBC26DREI-S734CONN EDGECARD 52POS .100 EYELET
HBC26DREI-S93HBC26DREI-S93CONN EDGECARD 52POS .100 EYELET
HBC26DREIHBC26DREICONN EDGECARD 52POS .100 EYELET
HBC26DREN-S13HBC26DREN-S13CONN EDGECARD 52POS .100 EYELET
HBC26DREN-S734HBC26DREN-S734CONN EDGECARD 52POS .100 EYELET
HBC26DREN-S93HBC26DREN-S93CONN EDGECARD 52POS .100 EYELET
HBC26DRENHBC26DRENCONN EDGECARD 52POS .100 EYELET
HBC26DRES-S13HBC26DRES-S13CONN EDGECARD 52POS .100 EYELET
HBC26DRES-S734HBC26DRES-S734CONN EDGECARD 52POS .100 EYELET
HBC26DRES-S93HBC26DRES-S93CONN EDGECARD 52POS .100 EYELET
HBC26DRESHBC26DRESCONN EDGECARD 52POS .100 EYELET
HBC26DRTF-S13HBC26DRTF-S13CONN EDGECARD 52POS DIP .100 SLD
HBC26DRTFHBC26DRTFCONN EDGECARD 52POS DIP .100 SLD
HBC26DRTH-S13HBC26DRTH-S13CONN EDGECARD 52POS DIP .100 SLD
HBC26DRTH-S734HBC26DRTH-S734CONN EDGECARD 52POS DIP .100 SLD
HBC26DRTH-S93HBC26DRTH-S93CONN EDGECARD 52POS DIP .100 SLD
HBC26DRTHHBC26DRTHCONN EDGECARD 52POS DIP .100 SLD
HBC26DRTI-S13HBC26DRTI-S13CONN EDGECARD 52POS DIP .100 SLD
HBC26DRTI-S734HBC26DRTI-S734CONN EDGECARD 52POS DIP .100 SLD
HBC26DRTI-S93HBC26DRTI-S93CONN EDGECARD 52POS DIP .100 SLD
HBC26DRTIHBC26DRTICONN EDGECARD 52POS DIP .100 SLD
HBC26DRTN-S13HBC26DRTN-S13CONN EDGECARD 52POS DIP .100 SLD
HBC26DRTN-S734HBC26DRTN-S734CONN EDGECARD 52POS DIP .100 SLD
HBC26DRTN-S93HBC26DRTN-S93CONN EDGECARD 52POS DIP .100 SLD
HBC26DRTNHBC26DRTNCONN EDGECARD 52POS DIP .100 SLD
HBC26DRTS-S13HBC26DRTS-S13CONN EDGECARD 52POS DIP .100 SLD
HBC26DRTS-S734HBC26DRTS-S734CONN EDGECARD 52POS DIP .100 SLD
HBC26DRTS-S93HBC26DRTS-S93CONN EDGECARD 52POS DIP .100 SLD
HBC26DRTSHBC26DRTSCONN EDGECARD 52POS DIP .100 SLD
HBC26DRXH-S734HBC26DRXH-S734CONN EDGECARD 52POS DIP .100 SLD
HBC26DRXHHBC26DRXHCONN EDGECARD 52POS DIP .100 SLD
HBC26DRXI-S734HBC26DRXI-S734CONN EDGECARD 52POS DIP .100 SLD
HBC26DRXIHBC26DRXICONN EDGECARD 52POS DIP .100 SLD
HBC26DRXN-S734HBC26DRXN-S734CONN EDGECARD 52POS DIP .100 SLD
HBC26DRXNHBC26DRXNCONN EDGECARD 52POS DIP .100 SLD
HBC26DRXS-S734HBC26DRXS-S734CONN EDGECARD 52POS DIP .100 SLD
HBC26DRXSHBC26DRXSCONN EDGECARD 52POS DIP .100 SLD
HBC26DRYH-S13HBC26DRYH-S13CONN EDGECARD 52POS DIP .100 SLD
HBC26DRYH-S734HBC26DRYH-S734CONN EDGECARD 52POS DIP .100 SLD
HBC26DRYH-S93HBC26DRYH-S93CONN EDGECARD 52POS DIP .100 SLD
HBC26DRYHHBC26DRYHCONN EDGECARD 52POS DIP .100 SLD
HBC26DRYI-S13HBC26DRYI-S13CONN EDGECARD 52POS DIP .100 SLD
HBC26DRYI-S734HBC26DRYI-S734CONN EDGECARD 52POS DIP .100 SLD
HBC26DRYI-S93HBC26DRYI-S93CONN EDGECARD 52POS DIP .100 SLD
HBC26DRYIHBC26DRYICONN EDGECARD 52POS DIP .100 SLD
HBC26DRYN-S13HBC26DRYN-S13CONN EDGECARD 52POS DIP .100 SLD
HBC26DRYN-S734HBC26DRYN-S734CONN EDGECARD 52POS DIP .100 SLD
HBC26DRYN-S93HBC26DRYN-S93CONN EDGECARD 52POS DIP .100 SLD
HBC26DRYNHBC26DRYNCONN EDGECARD 52POS DIP .100 SLD
HBC26DRYS-S734HBC26DRYS-S734CONN EDGECARD 52POS DIP .100 SLD
HBC26DRYS-S93HBC26DRYS-S93CONN EDGECARD 52POS DIP .100 SLD
HBC26DRYSHBC26DRYSCONN EDGECARD 52POS DIP .100 SLD
HBC28DRAH-S734HBC28DRAH-S734CONN EDGECARD 56POS .100 R/A PCB
HBC28DRAHHBC28DRAHCONN EDGECARD 56POS R/A .100 SLD
HBC28DRAI-S734HBC28DRAI-S734CONN EDGECARD 56POS .100 R/A PCB
HBC28DRAIHBC28DRAICONN EDGECARD 56POS R/A .100 SLD
HBC28DRAN-S734HBC28DRAN-S734CONN EDGECARD 56POS .100 R/A PCB
HBC28DRANHBC28DRANCONN EDGECARD 56POS R/A .100 SLD
HBC28DRAS-S734HBC28DRAS-S734CONN EDGECARD 56POS .100 R/A PCB
HBC28DRASHBC28DRASCONN EDGECARD 56POS R/A .100 SLD
HBC28DREF-S13HBC28DREF-S13CONN EDGECARD 56POS .100 EYELET
HBC28DREF-S734HBC28DREF-S734CONN EDGECARD 56POS .100 EYELET
HBC28DREFHBC28DREFCONN EDGECARD 56POS .100 EYELET
HBC28DREH-S13HBC28DREH-S13CONN EDGECARD 56POS .100 EYELET
HBC28DREH-S734HBC28DREH-S734CONN EDGECARD 56POS .100 EYELET

All Rights Reserved© datasheetz.com 2009