Parts list: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Page: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244

HBC31DRTF-S13HBC31DRTF-S13CONN EDGECARD 62POS DIP .100 SLD
HBC31DRTFHBC31DRTFCONN EDGECARD 62POS DIP .100 SLD
HBC31DRTH-S13HBC31DRTH-S13CONN EDGECARD 62POS DIP .100 SLD
HBC31DRTH-S734HBC31DRTH-S734CONN EDGECARD 62POS DIP .100 SLD
HBC31DRTH-S93HBC31DRTH-S93CONN EDGECARD 62POS DIP .100 SLD
HBC31DRTHHBC31DRTHCONN EDGECARD 62POS DIP .100 SLD
HBC31DRTI-S13HBC31DRTI-S13CONN EDGECARD 62POS DIP .100 SLD
HBC31DRTI-S734HBC31DRTI-S734CONN EDGECARD 62POS DIP .100 SLD
HBC31DRTI-S93HBC31DRTI-S93CONN EDGECARD 62POS DIP .100 SLD
HBC31DRTIHBC31DRTICONN EDGECARD 62POS DIP .100 SLD
HBC31DRTN-S13HBC31DRTN-S13CONN EDGECARD 62POS DIP .100 SLD
HBC31DRTN-S734HBC31DRTN-S734CONN EDGECARD 62POS DIP .100 SLD
HBC31DRTN-S93HBC31DRTN-S93CONN EDGECARD 62POS DIP .100 SLD
HBC31DRTNHBC31DRTNCONN EDGECARD 62POS DIP .100 SLD
HBC31DRTS-S13HBC31DRTS-S13CONN EDGECARD 62POS DIP .100 SLD
HBC31DRTS-S734HBC31DRTS-S734CONN EDGECARD 62POS DIP .100 SLD
HBC31DRTS-S93HBC31DRTS-S93CONN EDGECARD 62POS DIP .100 SLD
HBC31DRTSHBC31DRTSCONN EDGECARD 62POS DIP .100 SLD
HBC31DRXH-S734HBC31DRXH-S734CONN EDGECARD 62POS DIP .100 SLD
HBC31DRXHHBC31DRXHCONN EDGECARD 62POS DIP .100 SLD
HBC31DRXI-S734HBC31DRXI-S734CONN EDGECARD 62POS DIP .100 SLD
HBC31DRXIHBC31DRXICONN EDGECARD 62POS DIP .100 SLD
HBC31DRXN-S734HBC31DRXN-S734CONN EDGECARD 62POS DIP .100 SLD
HBC31DRXNHBC31DRXNCONN EDGECARD 62POS DIP .100 SLD
HBC31DRXS-S734HBC31DRXS-S734CONN EDGECARD 62POS DIP .100 SLD
HBC31DRXSHBC31DRXSCONN EDGECARD 62POS DIP .100 SLD
HBC31DRYH-S13HBC31DRYH-S13CONN EDGECARD 62POS DIP .100 SLD
HBC31DRYH-S734HBC31DRYH-S734CONN EDGECARD 62POS DIP .100 SLD
HBC31DRYH-S93HBC31DRYH-S93CONN EDGECARD 62POS DIP .100 SLD
HBC31DRYHHBC31DRYHCONN EDGECARD 62POS DIP .100 SLD
HBC31DRYI-S13HBC31DRYI-S13CONN EDGECARD 62POS DIP .100 SLD
HBC31DRYI-S734HBC31DRYI-S734CONN EDGECARD 62POS DIP .100 SLD
HBC31DRYI-S93HBC31DRYI-S93CONN EDGECARD 62POS DIP .100 SLD
HBC31DRYIHBC31DRYICONN EDGECARD 62POS DIP .100 SLD
HBC31DRYN-S13HBC31DRYN-S13CONN EDGECARD 62POS DIP .100 SLD
HBC31DRYN-S734HBC31DRYN-S734CONN EDGECARD 62POS DIP .100 SLD
HBC31DRYN-S93HBC31DRYN-S93CONN EDGECARD 62POS DIP .100 SLD
HBC31DRYNHBC31DRYNCONN EDGECARD 62POS DIP .100 SLD
HBC31DRYS-S734HBC31DRYS-S734CONN EDGECARD 62POS DIP .100 SLD
HBC31DRYS-S93HBC31DRYS-S93CONN EDGECARD 62POS DIP .100 SLD
HBC31DRYSHBC31DRYSCONN EDGECARD 62POS DIP .100 SLD
HBC35DRAH-S734HBC35DRAH-S734CONN EDGECARD 70POS .100 R/A PCB
HBC35DRAHHBC35DRAHCONN EDGECARD 70POS R/A .100 SLD
HBC35DRAI-S734HBC35DRAI-S734CONN EDGECARD 70POS .100 R/A PCB
HBC35DRAIHBC35DRAICONN EDGECARD 70POS R/A .100 SLD
HBC35DRAN-S734HBC35DRAN-S734CONN EDGECARD 70POS .100 R/A PCB
HBC35DRANHBC35DRANCONN EDGECARD 70POS R/A .100 SLD
HBC35DRAS-S734HBC35DRAS-S734CONN EDGECARD 70POS .100 R/A PCB
HBC35DRASHBC35DRASCONN EDGECARD 70POS R/A .100 SLD
HBC35DREF-S13HBC35DREF-S13CONN EDGECARD 70POS .100 EYELET
HBC35DREF-S734HBC35DREF-S734CONN EDGECARD 70POS .100 EYELET
HBC35DREFHBC35DREFCONN EDGECARD 70POS .100 EYELET
HBC35DREH-S13HBC35DREH-S13CONN EDGECARD 70POS .100 EYELET
HBC35DREH-S734HBC35DREH-S734CONN EDGECARD 70POS .100 EYELET
HBC35DREH-S93HBC35DREH-S93CONN EDGECARD 70POS .100 EYELET
HBC35DREHHBC35DREHCONN EDGECARD 70POS .100 EYELET
HBC35DREI-S13HBC35DREI-S13CONN EDGECARD 70POS .100 EYELET
HBC35DREI-S734HBC35DREI-S734CONN EDGECARD 70POS .100 EYELET
HBC35DREI-S93HBC35DREI-S93CONN EDGECARD 70POS .100 EYELET
HBC35DREIHBC35DREICONN EDGECARD 70POS .100 EYELET
HBC35DREN-S13HBC35DREN-S13CONN EDGECARD 70POS .100 EYELET
HBC35DREN-S734HBC35DREN-S734CONN EDGECARD 70POS .100 EYELET
HBC35DREN-S93HBC35DREN-S93CONN EDGECARD 70POS .100 EYELET
HBC35DRENHBC35DRENCONN EDGECARD 70POS .100 EYELET
HBC35DRES-S13HBC35DRES-S13CONN EDGECARD 70POS .100 EYELET
HBC35DRES-S734HBC35DRES-S734CONN EDGECARD 70POS .100 EYELET
HBC35DRES-S93HBC35DRES-S93CONN EDGECARD 70POS .100 EYELET
HBC35DRESHBC35DRESCONN EDGECARD 70POS .100 EYELET
HBC35DRTF-S13HBC35DRTF-S13CONN EDGECARD 70POS DIP .100 SLD
HBC35DRTFHBC35DRTFCONN EDGECARD 70POS DIP .100 SLD
HBC35DRTH-S13HBC35DRTH-S13CONN EDGECARD 70POS DIP .100 SLD
HBC35DRTH-S734HBC35DRTH-S734CONN EDGECARD 70POS DIP .100 SLD
HBC35DRTH-S93HBC35DRTH-S93CONN EDGECARD 70POS DIP .100 SLD
HBC35DRTHHBC35DRTHCONN EDGECARD 70POS DIP .100 SLD
HBC35DRTI-S13HBC35DRTI-S13CONN EDGECARD 70POS DIP .100 SLD
HBC35DRTI-S734HBC35DRTI-S734CONN EDGECARD 70POS DIP .100 SLD
HBC35DRTI-S93HBC35DRTI-S93CONN EDGECARD 70POS DIP .100 SLD
HBC35DRTIHBC35DRTICONN EDGECARD 70POS DIP .100 SLD
HBC35DRTN-S13HBC35DRTN-S13CONN EDGECARD 70POS DIP .100 SLD
HBC35DRTN-S734HBC35DRTN-S734CONN EDGECARD 70POS DIP .100 SLD
HBC35DRTN-S93HBC35DRTN-S93CONN EDGECARD 70POS DIP .100 SLD
HBC35DRTNHBC35DRTNCONN EDGECARD 70POS DIP .100 SLD
HBC35DRTS-S13HBC35DRTS-S13CONN EDGECARD 70POS DIP .100 SLD
HBC35DRTS-S734HBC35DRTS-S734CONN EDGECARD 70POS DIP .100 SLD
HBC35DRTS-S93HBC35DRTS-S93CONN EDGECARD 70POS DIP .100 SLD
HBC35DRTSHBC35DRTSCONN EDGECARD 70POS DIP .100 SLD
HBC35DRXH-S734HBC35DRXH-S734CONN EDGECARD 70POS DIP .100 SLD
HBC35DRXHHBC35DRXHCONN EDGECARD 70POS DIP .100 SLD
HBC35DRXI-S734HBC35DRXI-S734CONN EDGECARD 70POS DIP .100 SLD
HBC35DRXIHBC35DRXICONN EDGECARD 70POS DIP .100 SLD
HBC35DRXN-S734HBC35DRXN-S734CONN EDGECARD 70POS DIP .100 SLD
HBC35DRXNHBC35DRXNCONN EDGECARD 70POS DIP .100 SLD
HBC35DRXS-S734HBC35DRXS-S734CONN EDGECARD 70POS DIP .100 SLD
HBC35DRXSHBC35DRXSCONN EDGECARD 70POS DIP .100 SLD
HBC35DRYH-S13HBC35DRYH-S13CONN EDGECARD 70POS DIP .100 SLD
HBC35DRYH-S734HBC35DRYH-S734CONN EDGECARD 70POS DIP .100 SLD
HBC35DRYH-S93HBC35DRYH-S93CONN EDGECARD 70POS DIP .100 SLD
HBC35DRYHHBC35DRYHCONN EDGECARD 70POS DIP .100 SLD
HBC35DRYI-S13HBC35DRYI-S13CONN EDGECARD 70POS DIP .100 SLD
HBC35DRYI-S734HBC35DRYI-S734CONN EDGECARD 70POS DIP .100 SLD
HBC35DRYI-S93HBC35DRYI-S93CONN EDGECARD 70POS DIP .100 SLD
HBC35DRYIHBC35DRYICONN EDGECARD 70POS DIP .100 SLD
HBC35DRYN-S13HBC35DRYN-S13CONN EDGECARD 70POS DIP .100 SLD
HBC35DRYN-S734HBC35DRYN-S734CONN EDGECARD 70POS DIP .100 SLD
HBC35DRYN-S93HBC35DRYN-S93CONN EDGECARD 70POS DIP .100 SLD
HBC35DRYNHBC35DRYNCONN EDGECARD 70POS DIP .100 SLD
HBC35DRYS-S734HBC35DRYS-S734CONN EDGECARD 70POS DIP .100 SLD
HBC35DRYS-S93HBC35DRYS-S93CONN EDGECARD 70POS DIP .100 SLD
HBC35DRYSHBC35DRYSCONN EDGECARD 70POS DIP .100 SLD
HBC36DRAH-S734HBC36DRAH-S734CONN EDGECARD 72POS .100 R/A PCB
HBC36DRAHHBC36DRAHCONN EDGECARD 72POS R/A .100 SLD
HBC36DRAI-S734HBC36DRAI-S734CONN EDGECARD 72POS .100 R/A PCB
HBC36DRAIHBC36DRAICONN EDGECARD 72POS R/A .100 SLD
HBC36DRAN-S734HBC36DRAN-S734CONN EDGECARD 72POS .100 R/A PCB
HBC36DRANHBC36DRANCONN EDGECARD 72POS R/A .100 SLD
HBC36DRAS-S734HBC36DRAS-S734CONN EDGECARD 72POS .100 R/A PCB
HBC36DRASHBC36DRASCONN EDGECARD 72POS R/A .100 SLD
HBC36DREF-S13HBC36DREF-S13CONN EDGECARD 72POS .100 EYELET
HBC36DREF-S734HBC36DREF-S734CONN EDGECARD 72POS .100 EYELET
HBC36DREFHBC36DREFCONN EDGECARD 72POS .100 EYELET
HBC36DREH-S13HBC36DREH-S13CONN EDGECARD 72POS .100 EYELET
HBC36DREH-S734HBC36DREH-S734CONN EDGECARD 72POS .100 EYELET
HBC36DREH-S93HBC36DREH-S93CONN EDGECARD 72POS .100 EYELET
HBC36DREHHBC36DREHCONN EDGECARD 72POS .100 EYELET
HBC36DREI-S13HBC36DREI-S13CONN EDGECARD 72POS .100 EYELET
HBC36DREI-S734HBC36DREI-S734CONN EDGECARD 72POS .100 EYELET
HBC36DREI-S93HBC36DREI-S93CONN EDGECARD 72POS .100 EYELET
HBC36DREIHBC36DREICONN EDGECARD 72POS .100 EYELET
HBC36DREN-S13HBC36DREN-S13CONN EDGECARD 72POS .100 EYELET
HBC36DREN-S734HBC36DREN-S734CONN EDGECARD 72POS .100 EYELET
HBC36DREN-S93HBC36DREN-S93CONN EDGECARD 72POS .100 EYELET
HBC36DRENHBC36DRENCONN EDGECARD 72POS .100 EYELET
HBC36DRES-S13HBC36DRES-S13CONN EDGECARD 72POS .100 EYELET
HBC36DRES-S734HBC36DRES-S734CONN EDGECARD 72POS .100 EYELET
HBC36DRES-S93HBC36DRES-S93CONN EDGECARD 72POS .100 EYELET
HBC36DRESHBC36DRESCONN EDGECARD 72POS .100 EYELET
HBC36DRTF-S13HBC36DRTF-S13CONN EDGECARD 72POS DIP .100 SLD
HBC36DRTFHBC36DRTFCONN EDGECARD 72POS DIP .100 SLD
HBC36DRTH-S13HBC36DRTH-S13CONN EDGECARD 72POS DIP .100 SLD
HBC36DRTH-S734HBC36DRTH-S734CONN EDGECARD 72POS DIP .100 SLD
HBC36DRTH-S93HBC36DRTH-S93CONN EDGECARD 72POS DIP .100 SLD
HBC36DRTHHBC36DRTHCONN EDGECARD 72POS DIP .100 SLD
HBC36DRTI-S13HBC36DRTI-S13CONN EDGECARD 72POS DIP .100 SLD
HBC36DRTI-S734HBC36DRTI-S734CONN EDGECARD 72POS DIP .100 SLD
HBC36DRTI-S93HBC36DRTI-S93CONN EDGECARD 72POS DIP .100 SLD
HBC36DRTIHBC36DRTICONN EDGECARD 72POS DIP .100 SLD
HBC36DRTN-S13HBC36DRTN-S13CONN EDGECARD 72POS DIP .100 SLD
HBC36DRTN-S734HBC36DRTN-S734CONN EDGECARD 72POS DIP .100 SLD
HBC36DRTN-S93HBC36DRTN-S93CONN EDGECARD 72POS DIP .100 SLD
HBC36DRTNHBC36DRTNCONN EDGECARD 72POS DIP .100 SLD

All Rights Reservedİ datasheetz.com 2009