Parts list: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Page: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244

HBM28DRXIHBM28DRXICONN EDGECARD 56POS DIP .156 SLD
HBM28DRXNHBM28DRXNCONN EDGECARD 56POS DIP .156 SLD
HBM28DRXSHBM28DRXSCONN EDGECARD 56POS DIP .156 SLD
HBM28DRYFHBM28DRYFCONN EDGECARD 56POS DIP .156 SLD
HBM28DRYH-S13HBM28DRYH-S13CONN EDGECARD 56POS DIP .156 SLD
HBM28DRYHHBM28DRYHCONN EDGECARD 56POS DIP .156 SLD
HBM28DRYI-S13HBM28DRYI-S13CONN EDGECARD 56POS DIP .156 SLD
HBM28DRYIHBM28DRYICONN EDGECARD 56POS DIP .156 SLD
HBM28DRYN-S13HBM28DRYN-S13CONN EDGECARD 56POS DIP .156 SLD
HBM28DRYNHBM28DRYNCONN EDGECARD 56POS DIP .156 SLD
HBM28DRYSHBM28DRYSCONN EDGECARD 56POS DIP .156 SLD
HBM28DSAHHBM28DSAHCONN EDGECARD 56POS R/A .156 SLD
HBM28DSAIHBM28DSAICONN EDGECARD 56POS R/A .156 SLD
HBM28DSANHBM28DSANCONN EDGECARD 56POS R/A .156 SLD
HBM28DSASHBM28DSASCONN EDGECARD 56POS R/A .156 SLD
HBM28DSEF-S13HBM28DSEF-S13CONN EDGECARD 56POS .156 EYELET
HBM28DSEF-S243HBM28DSEF-S243CONN EDGECARD 56POS .156 EYELET
HBM28DSEFHBM28DSEFCONN EDGECARD 56POS .156 EYELET
HBM28DSEH-S13HBM28DSEH-S13CONN EDGECARD 56POS .156 EYELET
HBM28DSEH-S243HBM28DSEH-S243CONN EDGECARD 56POS .156 EYELET
HBM28DSEHHBM28DSEHCONN EDGECARD 56POS .156 EYELET
HBM28DSEI-S13HBM28DSEI-S13CONN EDGECARD 56POS .156 EYELET
HBM28DSEI-S243HBM28DSEI-S243CONN EDGECARD 56POS .156 EYELET
HBM28DSEIHBM28DSEICONN EDGECARD 56POS .156 EYELET
HBM28DSEN-S13HBM28DSEN-S13CONN EDGECARD 56POS .156 EYELET
HBM28DSEN-S243HBM28DSEN-S243CONN EDGECARD 56POS .156 EYELET
HBM28DSENHBM28DSENCONN EDGECARD 56POS .156 EYELET
HBM28DSES-S243HBM28DSES-S243CONN EDGECARD 56POS .156 EYELET
HBM28DSESHBM28DSESCONN EDGECARD 56POS .156 EYELET
HBM28DSUHHBM28DSUHCONN EDGECARD 56POS .156 DIP SLD
HBM28DSUIHBM28DSUICONN EDGECARD 56POS .156 DIP SLD
HBM28DSUNHBM28DSUNCONN EDGECARD 56POS .156 DIP SLD
HBM28DSUSHBM28DSUSCONN EDGECARD 56POS .156 DIP SLD
HBM28DSXHHBM28DSXHCONN EDGECARD 56POS DIP .156 SLD
HBM28DSXIHBM28DSXICONN EDGECARD 56POS DIP .156 SLD
HBM28DSXNHBM28DSXNCONN EDGECARD 56POS DIP .156 SLD
HBM28DSXSHBM28DSXSCONN EDGECARD 56POS DIP .156 SLD
HBM36DRAHHBM36DRAHCONN EDGECARD 72POS R/A .156 SLD
HBM36DRAIHBM36DRAICONN EDGECARD 72POS R/A .156 SLD
HBM36DRANHBM36DRANCONN EDGECARD 72POS R/A .156 SLD
HBM36DRASHBM36DRASCONN EDGECARD 72POS R/A .156 SLD
HBM36DRKF-S13HBM36DRKF-S13CONN EDGECARD 72POS DIP .156 SLD
HBM36DRKFHBM36DRKFCONN EDGECARD 62POS DIP .156 SLD
HBM36DRKH-S13HBM36DRKH-S13CONN EDGECARD 72POS DIP .156 SLD
HBM36DRKHHBM36DRKHCONN EDGECARD 62POS DIP .156 SLD
HBM36DRKI-S13HBM36DRKI-S13CONN EDGECARD 72POS DIP .156 SLD
HBM36DRKIHBM36DRKICONN EDGECARD 62POS DIP .156 SLD
HBM36DRKN-S13HBM36DRKN-S13CONN EDGECARD 72POS DIP .156 SLD
HBM36DRKNHBM36DRKNCONN EDGECARD 62POS DIP .156 SLD
HBM36DRKSHBM36DRKSCONN EDGECARD 62POS DIP .156 SLD
HBM36DRTF-S13HBM36DRTF-S13CONN EDGECARD 72POS DIP .156 SLD
HBM36DRTFHBM36DRTFCONN EDGECARD 62POS DIP .156 SLD
HBM36DRTH-S13HBM36DRTH-S13CONN EDGECARD 72POS DIP .156 SLD
HBM36DRTHHBM36DRTHCONN EDGECARD 62POS DIP .156 SLD
HBM36DRTI-S13HBM36DRTI-S13CONN EDGECARD 72POS DIP .156 SLD
HBM36DRTIHBM36DRTICONN EDGECARD 62POS DIP .156 SLD
HBM36DRTN-S13HBM36DRTN-S13CONN EDGECARD 72POS DIP .156 SLD
HBM36DRTNHBM36DRTNCONN EDGECARD 62POS DIP .156 SLD
HBM36DRTSHBM36DRTSCONN EDGECARD 62POS DIP .156 SLD
HBM36DRUHHBM36DRUHCONN EDGECARD 72POS .156 DIP SLD
HBM36DRUIHBM36DRUICONN EDGECARD 72POS .156 DIP SLD
HBM36DRUNHBM36DRUNCONN EDGECARD 72POS .156 DIP SLD
HBM36DRUSHBM36DRUSCONN EDGECARD 72POS .156 DIP SLD
HBM36DRXHHBM36DRXHCONN EDGECARD 62POS DIP .156 SLD
HBM36DRXIHBM36DRXICONN EDGECARD 62POS DIP .156 SLD
HBM36DRXNHBM36DRXNCONN EDGECARD 62POS DIP .156 SLD
HBM36DRXSHBM36DRXSCONN EDGECARD 62POS DIP .156 SLD
HBM36DRYFHBM36DRYFCONN EDGECARD 62POS DIP .156 SLD
HBM36DRYH-S13HBM36DRYH-S13CONN EDGECARD 72POS DIP .156 SLD
HBM36DRYHHBM36DRYHCONN EDGECARD 62POS DIP .156 SLD
HBM36DRYI-S13HBM36DRYI-S13CONN EDGECARD 72POS DIP .156 SLD
HBM36DRYIHBM36DRYICONN EDGECARD 62POS DIP .156 SLD
HBM36DRYN-S13HBM36DRYN-S13CONN EDGECARD 72POS DIP .156 SLD
HBM36DRYNHBM36DRYNCONN EDGECARD 62POS DIP .156 SLD
HBM36DRYSHBM36DRYSCONN EDGECARD 72POS DIP .156 SLD
HBM36DSAHHBM36DSAHCONN EDGECARD 72POS R/A .156 SLD
HBM36DSAIHBM36DSAICONN EDGECARD 72POS R/A .156 SLD
HBM36DSANHBM36DSANCONN EDGECARD 72POS R/A .156 SLD
HBM36DSASHBM36DSASCONN EDGECARD 72POS R/A .156 SLD
HBM36DSEF-S13HBM36DSEF-S13CONN EDGECARD 72POS .156 EYELET
HBM36DSEF-S243HBM36DSEF-S243CONN EDGECARD 72POS .156 EYELET
HBM36DSEFHBM36DSEFCONN EDGECARD 72POS .156 EYELET
HBM36DSEH-S13HBM36DSEH-S13CONN EDGECARD 72POS .156 EYELET
HBM36DSEH-S243HBM36DSEH-S243CONN EDGECARD 72POS .156 EYELET
HBM36DSEHHBM36DSEHCONN EDGECARD 72POS .156 EYELET
HBM36DSEI-S13HBM36DSEI-S13CONN EDGECARD 72POS .156 EYELET
HBM36DSEI-S243HBM36DSEI-S243CONN EDGECARD 72POS .156 EYELET
HBM36DSEIHBM36DSEICONN EDGECARD 72POS .156 EYELET
HBM36DSEN-S13HBM36DSEN-S13CONN EDGECARD 72POS .156 EYELET
HBM36DSEN-S243HBM36DSEN-S243CONN EDGECARD 72POS .156 EYELET
HBM36DSENHBM36DSENCONN EDGECARD 72POS .156 EYELET
HBM36DSES-S243HBM36DSES-S243CONN EDGECARD 72POS .156 EYELET
HBM36DSESHBM36DSESCONN EDGECARD 72POS .156 EYELET
HBM36DSXHHBM36DSXHCONN EDGECARD 72POS DIP .156 SLD
HBM36DSXIHBM36DSXICONN EDGECARD 72POS DIP .156 SLD
HBM36DSXNHBM36DSXNCONN EDGECARD 72POS DIP .156 SLD
HBM36DSXSHBM36DSXSCONN EDGECARD 72POS DIP .156 SLD
HBM43DRAHHBM43DRAHCONN EDGECARD 86POS R/A .156 SLD
HBM43DRAIHBM43DRAICONN EDGECARD 86POS R/A .156 SLD
HBM43DRANHBM43DRANCONN EDGECARD 86POS R/A .156 SLD
HBM43DRASHBM43DRASCONN EDGECARD 86POS R/A .156 SLD
HBM43DRKF-S13HBM43DRKF-S13CONN EDGECARD 86POS DIP .156 SLD
HBM43DRKFHBM43DRKFCONN EDGECARD 86POS DIP .156 SLD
HBM43DRKH-S13HBM43DRKH-S13CONN EDGECARD 86POS DIP .156 SLD
HBM43DRKHHBM43DRKHCONN EDGECARD 86POS DIP .156 SLD
HBM43DRKI-S13HBM43DRKI-S13CONN EDGECARD 86POS DIP .156 SLD
HBM43DRKIHBM43DRKICONN EDGECARD 86POS DIP .156 SLD
HBM43DRKN-S13HBM43DRKN-S13CONN EDGECARD 86POS DIP .156 SLD
HBM43DRKNHBM43DRKNCONN EDGECARD 86POS DIP .156 SLD
HBM43DRKSHBM43DRKSCONN EDGECARD 86POS DIP .156 SLD
HBM43DRTF-S13HBM43DRTF-S13CONN EDGECARD 86POS DIP .156 SLD
HBM43DRTFHBM43DRTFCONN EDGECARD 86POS DIP .156 SLD
HBM43DRTH-S13HBM43DRTH-S13CONN EDGECARD 86POS DIP .156 SLD
HBM43DRTHHBM43DRTHCONN EDGECARD 86POS DIP .156 SLD
HBM43DRTI-S13HBM43DRTI-S13CONN EDGECARD 86POS DIP .156 SLD
HBM43DRTIHBM43DRTICONN EDGECARD 86POS DIP .156 SLD
HBM43DRTN-S13HBM43DRTN-S13CONN EDGECARD 86POS DIP .156 SLD
HBM43DRTNHBM43DRTNCONN EDGECARD 86POS DIP .156 SLD
HBM43DRTSHBM43DRTSCONN EDGECARD 86POS DIP .156 SLD
HBM43DRUHHBM43DRUHCONN EDGECARD 86POS .156 DIP SLD
HBM43DRUIHBM43DRUICONN EDGECARD 86POS .156 DIP SLD
HBM43DRUNHBM43DRUNCONN EDGECARD 86POS .156 DIP SLD
HBM43DRUSHBM43DRUSCONN EDGECARD 86POS .156 DIP SLD
HBM43DRXHHBM43DRXHCONN EDGECARD 86POS DIP .156 SLD
HBM43DRXIHBM43DRXICONN EDGECARD 86POS DIP .156 SLD
HBM43DRXNHBM43DRXNCONN EDGECARD 86POS DIP .156 SLD
HBM43DRXSHBM43DRXSCONN EDGECARD 86POS DIP .156 SLD
HBM43DRYFHBM43DRYFCONN EDGECARD 86POS DIP .156 SLD
HBM43DRYH-S13HBM43DRYH-S13CONN EDGECARD 86POS DIP .156 SLD
HBM43DRYHHBM43DRYHCONN EDGECARD 86POS DIP .156 SLD
HBM43DRYI-S13HBM43DRYI-S13CONN EDGECARD 86POS DIP .156 SLD
HBM43DRYIHBM43DRYICONN EDGECARD 86POS DIP .156 SLD
HBM43DRYN-S13HBM43DRYN-S13CONN EDGECARD 86POS DIP .156 SLD
HBM43DRYNHBM43DRYNCONN EDGECARD 86POS DIP .156 SLD
HBM43DRYSHBM43DRYSCONN EDGECARD 86POS DIP .156 SLD
HBM43DSAHHBM43DSAHCONN EDGECARD 86POS R/A .156 SLD
HBM43DSAIHBM43DSAICONN EDGECARD 86POS R/A .156 SLD
HBM43DSANHBM43DSANCONN EDGECARD 86POS R/A .156 SLD
HBM43DSASHBM43DSASCONN EDGECARD 86POS R/A .156 SLD
HBM43DSEF-S13HBM43DSEF-S13CONN EDGECARD 86POS .156 EYELET
HBM43DSEF-S243HBM43DSEF-S243CONN EDGECARD 86POS .156 EYELET
HBM43DSEFHBM43DSEFCONN EDGECARD 86POS .156 EYELET
HBM43DSEH-S13HBM43DSEH-S13CONN EDGECARD 86POS .156 EYELET
HBM43DSEH-S243HBM43DSEH-S243CONN EDGECARD 86POS .156 EYELET
HBM43DSEHHBM43DSEHCONN EDGECARD 86POS .156 EYELET
HBM43DSEI-S13HBM43DSEI-S13CONN EDGECARD 86POS .156 EYELET
HBM43DSEI-S243HBM43DSEI-S243CONN EDGECARD 86POS .156 EYELET
HBM43DSEIHBM43DSEICONN EDGECARD 86POS .156 EYELET
HBM43DSEN-S13HBM43DSEN-S13CONN EDGECARD 86POS .156 EYELET
HBM43DSEN-S243HBM43DSEN-S243CONN EDGECARD 86POS .156 EYELET

All Rights Reserved© datasheetz.com 2009