Parts list: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Page: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244

HBM43DSENHBM43DSENCONN EDGECARD 86POS .156 EYELET
HBM43DSES-S243HBM43DSES-S243CONN EDGECARD 86POS .156 EYELET
HBM43DSESHBM43DSESCONN EDGECARD 86POS .156 EYELET
HBM43DSUHHBM43DSUHCONN EDGECARD 86POS .156 DIP SLD
HBM43DSUIHBM43DSUICONN EDGECARD 86POS .156 DIP SLD
HBM43DSUNHBM43DSUNCONN EDGECARD 86POS .156 DIP SLD
HBM43DSUSHBM43DSUSCONN EDGECARD 86POS .156 DIP SLD
HBM43DSXHHBM43DSXHCONN EDGECARD 86POS DIP .156 SLD
HBM43DSXIHBM43DSXICONN EDGECARD 86POS DIP .156 SLD
HBM43DSXNHBM43DSXNCONN EDGECARD 86POS DIP .156 SLD
HBM43DSXSHBM43DSXSCONN EDGECARD 86POS DIP .156 SLD
HBM44DRAHHBM44DRAHCONN EDGECARD 88POS R/A .156 SLD
HBM44DRAIHBM44DRAICONN EDGECARD 88POS R/A .156 SLD
HBM44DRANHBM44DRANCONN EDGECARD 88POS R/A .156 SLD
HBM44DRASHBM44DRASCONN EDGECARD 88POS R/A .156 SLD
HBM44DRKF-S13HBM44DRKF-S13CONN EDGECARD 88POS DIP .156 SLD
HBM44DRKFHBM44DRKFCONN EDGECARD 88POS DIP .156 SLD
HBM44DRKH-S13HBM44DRKH-S13CONN EDGECARD 88POS DIP .156 SLD
HBM44DRKHHBM44DRKHCONN EDGECARD 88POS DIP .156 SLD
HBM44DRKI-S13HBM44DRKI-S13CONN EDGECARD 88POS DIP .156 SLD
HBM44DRKIHBM44DRKICONN EDGECARD 88POS DIP .156 SLD
HBM44DRKN-S13HBM44DRKN-S13CONN EDGECARD 88POS DIP .156 SLD
HBM44DRKNHBM44DRKNCONN EDGECARD 88POS DIP .156 SLD
HBM44DRKSHBM44DRKSCONN EDGECARD 88POS DIP .156 SLD
HBM44DRTF-S13HBM44DRTF-S13CONN EDGECARD 88POS DIP .156 SLD
HBM44DRTFHBM44DRTFCONN EDGECARD 88POS DIP .156 SLD
HBM44DRTH-S13HBM44DRTH-S13CONN EDGECARD 88POS DIP .156 SLD
HBM44DRTHHBM44DRTHCONN EDGECARD 88POS DIP .156 SLD
HBM44DRTI-S13HBM44DRTI-S13CONN EDGECARD 88POS DIP .156 SLD
HBM44DRTIHBM44DRTICONN EDGECARD 88POS DIP .156 SLD
HBM44DRTN-S13HBM44DRTN-S13CONN EDGECARD 88POS DIP .156 SLD
HBM44DRTNHBM44DRTNCONN EDGECARD 88POS DIP .156 SLD
HBM44DRTSHBM44DRTSCONN EDGECARD 88POS DIP .156 SLD
HBM44DRUHHBM44DRUHCONN EDGECARD 88POS .156 DIP SLD
HBM44DRUIHBM44DRUICONN EDGECARD 88POS .156 DIP SLD
HBM44DRUNHBM44DRUNCONN EDGECARD 88POS .156 DIP SLD
HBM44DRUSHBM44DRUSCONN EDGECARD 88POS .156 DIP SLD
HBM44DRXHHBM44DRXHCONN EDGECARD 88POS DIP .156 SLD
HBM44DRXIHBM44DRXICONN EDGECARD 88POS DIP .156 SLD
HBM44DRXNHBM44DRXNCONN EDGECARD 88POS DIP .156 SLD
HBM44DRXSHBM44DRXSCONN EDGECARD 88POS DIP .156 SLD
HBM44DRYFHBM44DRYFCONN EDGECARD 88POS DIP .156 SLD
HBM44DRYH-S13HBM44DRYH-S13CONN EDGECARD 88POS DIP .156 SLD
HBM44DRYHHBM44DRYHCONN EDGECARD 88POS DIP .156 SLD
HBM44DRYI-S13HBM44DRYI-S13CONN EDGECARD 88POS DIP .156 SLD
HBM44DRYIHBM44DRYICONN EDGECARD 88POS DIP .156 SLD
HBM44DRYN-S13HBM44DRYN-S13CONN EDGECARD 88POS DIP .156 SLD
HBM44DRYNHBM44DRYNCONN EDGECARD 88POS DIP .156 SLD
HBM44DRYSHBM44DRYSCONN EDGECARD 88POS DIP .156 SLD
HBM44DSAHHBM44DSAHCONN EDGECARD 88POS R/A .156 SLD
HBM44DSAIHBM44DSAICONN EDGECARD 88POS R/A .156 SLD
HBM44DSANHBM44DSANCONN EDGECARD 88POS R/A .156 SLD
HBM44DSASHBM44DSASCONN EDGECARD 88POS R/A .156 SLD
HBM44DSEF-S13HBM44DSEF-S13CONN EDGECARD 88POS .156 EYELET
HBM44DSEF-S243HBM44DSEF-S243CONN EDGECARD 88POS .156 EYELET
HBM44DSEFHBM44DSEFCONN EDGECARD 88POS .156 EYELET
HBM44DSEH-S13HBM44DSEH-S13CONN EDGECARD 88POS .156 EYELET
HBM44DSEH-S243HBM44DSEH-S243CONN EDGECARD 88POS .156 EYELET
HBM44DSEHHBM44DSEHCONN EDGECARD 88POS .156 EYELET
HBM44DSEI-S13HBM44DSEI-S13CONN EDGECARD 88POS .156 EYELET
HBM44DSEI-S243HBM44DSEI-S243CONN EDGECARD 88POS .156 EYELET
HBM44DSEIHBM44DSEICONN EDGECARD 88POS .156 EYELET
HBM44DSEN-S13HBM44DSEN-S13CONN EDGECARD 88POS .156 EYELET
HBM44DSEN-S243HBM44DSEN-S243CONN EDGECARD 88POS .156 EYELET
HBM44DSENHBM44DSENCONN EDGECARD 88POS .156 EYELET
HBM44DSES-S243HBM44DSES-S243CONN EDGECARD 88POS .156 EYELET
HBM44DSESHBM44DSESCONN EDGECARD 88POS .156 EYELET
HBM44DSUHHBM44DSUHCONN EDGECARD 88POS .156 DIP SLD
HBM44DSUIHBM44DSUICONN EDGECARD 88POS .156 DIP SLD
HBM44DSUNHBM44DSUNCONN EDGECARD 88POS .156 DIP SLD
HBM44DSUSHBM44DSUSCONN EDGECARD 88POS .156 DIP SLD
HBM44DSXHHBM44DSXHCONN EDGECARD 88POS DIP .156 SLD
HBM44DSXIHBM44DSXICONN EDGECARD 88POS DIP .156 SLD
HBM44DSXNHBM44DSXNCONN EDGECARD 88POS DIP .156 SLD
HBM44DSXSHBM44DSXSCONN EDGECARD 88POS DIP .156 SLD
HCC05DRAH-S734HCC05DRAH-S734CONN EDGECARD 10POS .100 R/A PCB
HCC05DRAHHCC05DRAHCONN EDGECARD 10POS R/A .100 SLD
HCC05DRAI-S734HCC05DRAI-S734CONN EDGECARD 10POS .100 R/A PCB
HCC05DRAIHCC05DRAICONN EDGECARD 10POS R/A .100 SLD
HCC05DRAN-S734HCC05DRAN-S734CONN EDGECARD 10POS .100 R/A PCB
HCC05DRANHCC05DRANCONN EDGECARD 10POS R/A .100 SLD
HCC05DRAS-S734HCC05DRAS-S734CONN EDGECARD 10POS .100 R/A PCB
HCC05DRASHCC05DRASCONN EDGECARD 10POS R/A .100 SLD
HCC05DREF-S13HCC05DREF-S13CONN EDGECARD 10POS .100 EYELET
HCC05DREF-S734HCC05DREF-S734CONN EDGECARD 10POS .100 EYELET
HCC05DREFHCC05DREFCONN EDGECARD 10POS .100 EYELET
HCC05DREH-S13HCC05DREH-S13CONN EDGECARD 10POS .100 EYELET
HCC05DREH-S734HCC05DREH-S734CONN EDGECARD 10POS .100 EYELET
HCC05DREH-S93HCC05DREH-S93CONN EDGECARD 10POS .100 EYELET
HCC05DREHHCC05DREHCONN EDGECARD 10POS .100 EYELET
HCC05DREI-S13HCC05DREI-S13CONN EDGECARD 10POS .100 EYELET
HCC05DREI-S734HCC05DREI-S734CONN EDGECARD 10POS .100 EYELET
HCC05DREI-S93HCC05DREI-S93CONN EDGECARD 10POS .100 EYELET
HCC05DREIHCC05DREICONN EDGECARD 10POS .100 EYELET
HCC05DREN-S13HCC05DREN-S13CONN EDGECARD 10POS .100 EYELET
HCC05DREN-S734HCC05DREN-S734CONN EDGECARD 10POS .100 EYELET
HCC05DREN-S93HCC05DREN-S93CONN EDGECARD 10POS .100 EYELET
HCC05DRENHCC05DRENCONN EDGECARD 10POS .100 EYELET
HCC05DRES-S13HCC05DRES-S13CONN EDGECARD 10POS .100 EYELET
HCC05DRES-S734HCC05DRES-S734CONN EDGECARD 10POS .100 EYELET
HCC05DRES-S93HCC05DRES-S93CONN EDGECARD 10POS .100 EYELET
HCC05DRESHCC05DRESCONN EDGECARD 10POS .100 EYELET
HCC05DRTF-S13HCC05DRTF-S13CONN EDGECARD 10POS DIP .100 SLD
HCC05DRTFHCC05DRTFCONN EDGECARD 10POS DIP .100 SLD
HCC05DRTH-S13HCC05DRTH-S13CONN EDGECARD 10POS DIP .100 SLD
HCC05DRTH-S734HCC05DRTH-S734CONN EDGECARD 10POS DIP .100 SLD
HCC05DRTH-S93HCC05DRTH-S93CONN EDGECARD 10POS DIP .100 SLD
HCC05DRTHHCC05DRTHCONN EDGECARD 10POS DIP .100 SLD
HCC05DRTI-S13HCC05DRTI-S13CONN EDGECARD 10POS DIP .100 SLD
HCC05DRTI-S734HCC05DRTI-S734CONN EDGECARD 10POS DIP .100 SLD
HCC05DRTI-S93HCC05DRTI-S93CONN EDGECARD 10POS DIP .100 SLD
HCC05DRTIHCC05DRTICONN EDGECARD 10POS DIP .100 SLD
HCC05DRTN-S13HCC05DRTN-S13CONN EDGECARD 10POS DIP .100 SLD
HCC05DRTN-S734HCC05DRTN-S734CONN EDGECARD 10POS DIP .100 SLD
HCC05DRTN-S93HCC05DRTN-S93CONN EDGECARD 10POS DIP .100 SLD
HCC05DRTNHCC05DRTNCONN EDGECARD 10POS DIP .100 SLD
HCC05DRTS-S13HCC05DRTS-S13CONN EDGECARD 10POS DIP .100 SLD
HCC05DRTS-S734HCC05DRTS-S734CONN EDGECARD 10POS DIP .100 SLD
HCC05DRTS-S93HCC05DRTS-S93CONN EDGECARD 10POS DIP .100 SLD
HCC05DRTSHCC05DRTSCONN EDGECARD 10POS DIP .100 SLD
HCC05DRXH-S734HCC05DRXH-S734CONN EDGECARD 10POS DIP .100 SLD
HCC05DRXHHCC05DRXHCONN EDGECARD 10POS DIP .100 SLD
HCC05DRXI-S734HCC05DRXI-S734CONN EDGECARD 10POS DIP .100 SLD
HCC05DRXIHCC05DRXICONN EDGECARD 10POS DIP .100 SLD
HCC05DRXN-S734HCC05DRXN-S734CONN EDGECARD 10POS DIP .100 SLD
HCC05DRXNHCC05DRXNCONN EDGECARD 10POS DIP .100 SLD
HCC05DRXS-S734HCC05DRXS-S734CONN EDGECARD 10POS DIP .100 SLD
HCC05DRXSHCC05DRXSCONN EDGECARD 10POS DIP .100 SLD
HCC05DRYH-S13HCC05DRYH-S13CONN EDGECARD 10POS DIP .100 SLD
HCC05DRYH-S734HCC05DRYH-S734CONN EDGECARD 10POS DIP .100 SLD
HCC05DRYH-S93HCC05DRYH-S93CONN EDGECARD 10POS DIP .100 SLD
HCC05DRYHHCC05DRYHCONN EDGECARD 10POS DIP .100 SLD
HCC05DRYI-S13HCC05DRYI-S13CONN EDGECARD 10POS DIP .100 SLD
HCC05DRYI-S734HCC05DRYI-S734CONN EDGECARD 10POS DIP .100 SLD
HCC05DRYI-S93HCC05DRYI-S93CONN EDGECARD 10POS DIP .100 SLD
HCC05DRYIHCC05DRYICONN EDGECARD 10POS DIP .100 SLD
HCC05DRYN-S13HCC05DRYN-S13CONN EDGECARD 10POS DIP .100 SLD
HCC05DRYN-S734HCC05DRYN-S734CONN EDGECARD 10POS DIP .100 SLD
HCC05DRYN-S93HCC05DRYN-S93CONN EDGECARD 10POS DIP .100 SLD
HCC05DRYNHCC05DRYNCONN EDGECARD 10POS DIP .100 SLD
HCC05DRYS-S734HCC05DRYS-S734CONN EDGECARD 10POS DIP .100 SLD
HCC05DRYS-S93HCC05DRYS-S93CONN EDGECARD 10POS DIP .100 SLD
HCC05DRYSHCC05DRYSCONN EDGECARD 10POS DIP .100 SLD
HCC06DRAH-S734HCC06DRAH-S734CONN EDGECARD 12POS .100 R/A PCB
HCC06DRAHHCC06DRAHCONN EDGECARD 12POS R/A .100 SLD
HCC06DRAI-S734HCC06DRAI-S734CONN EDGECARD 12POS .100 R/A PCB
HCC06DRAIHCC06DRAICONN EDGECARD 12POS R/A .100 SLD
HCC06DRAN-S734HCC06DRAN-S734CONN EDGECARD 12POS .100 R/A PCB
HCC06DRANHCC06DRANCONN EDGECARD 12POS R/A .100 SLD
HCC06DRAS-S734HCC06DRAS-S734CONN EDGECARD 12POS .100 R/A PCB

All Rights Reserved© datasheetz.com 2009