Parts list: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Page: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621

AT49BV002T-12TIAT49BV002T-12TIIC FLASH MEM 2M 12ONS 32TSOP
AT49BV002T-12VCAT49BV002T-12VCIC FLASH MEM 2M 120NS 32VSOP
AT49BV002T-12VIAT49BV002T-12VIIC FLASH MEM 2M 120NS 32VSOP
AT49BV002T-90JCAT49BV002T-90JCIC FLASH MEM 2M 90NS 32PLCC
AT49BV002T-90JIAT49BV002T-90JIIC FLASH MEM 2M 90NS 32PLCC
AT49BV002T-90TCAT49BV002T-90TCIC FLASH MEM 2M 90NS 32TSOP
AT49BV002T-90TIAT49BV002T-90TIIC FLASH MEM 2M 90NS 32TSOP
AT49BV002T-90VCAT49BV002T-90VCIC FLASH MEM 2M 90NS 32VSOP
AT49BV002T-90VIAT49BV002T-90VIIC FLASH MEM 2M 90NS 32VSOP
AT49BV040-12JCAT49BV040-12JCIC FLASH MEM 4M 120NS 32PLCC
AT49BV040-12JIAT49BV040-12JIIC FLASH MEM 4M 120NS 32PLCC
AT49BV040-12TCAT49BV040-12TCIC FLASH MEM 4M 120NS 32TSOP
AT49BV040-12TIAT49BV040-12TIIC FLASH MEM 4M 120NS 32TSOP
AT49BV040-12VCAT49BV040-12VCIC FLASH MEM 4M 12ONS 32TSOP
AT49BV040-12VIAT49BV040-12VIIC FLASH MEM 4M 12ONS 32TSOP
AT49BV040-90JCAT49BV040-90JCIC FLASH MEM 2.7V 4M 90NS 32PLCC
AT49BV040-90JIAT49BV040-90JIIC FLASH MEM 2.7V 4M 90NS 32PLCC
AT49BV040-90TCAT49BV040-90TCIC FLASH MEM 2.7V 4M 90NS 32TSOP
AT49BV040-90TIAT49BV040-90TIIC FLASH MEM 2.7V 4M 90NS 32TSOP
AT49BV040-90VCAT49BV040-90VCIC FLASH MEM 4M 90NS 32VSOP
AT49BV040-90VIAT49BV040-90VIIC FLASH MEM 2.7V 4M 90NS 32VSOP
AT49BV040A-70JIAT49BV040A-70JIIC FLASH MEMORY 4M 2.7V 32-PLCC
AT49BV040A-70JUAT49BV040A-70JUIC FLASH MEM 4M 2.7V 32-PLCC
AT49BV040A-70TIAT49BV040A-70TIIC FLASH MEMORY 4M 2.7V 32-TSOP
AT49BV040A-70TUAT49BV040A-70TUIC FLASH MEM 4M 2.7V 32-TSOP
AT49BV040A-70VIAT49BV040A-70VIIC FLASH MEMORY 4M 2.7V 32-VSOP
AT49BV040A-90JIAT49BV040A-90JIIC FLASH MEMORY 4M 2.7V 32-PLCC
AT49BV040A-90TIAT49BV040A-90TIIC FLASH MEMORY 4M 2.7V 32-TSOP
AT49BV040A-90TUAT49BV040A-90TUIC FLASH MEM 4M 2.7V 32-TSOP
AT49BV040A-90VIAT49BV040A-90VIIC FLASH MEMORY 4M 2.7V 32-VSOP
AT49BV040A-90VUAT49BV040A-90VUIC FLASH MEM 4M 2.7V 32-VSOP
AT49BV040B-JUAT49BV040B-JUIC FLASH MEM 4M 2.7V 32PLCC
AT49BV040B-TUAT49BV040B-TUIC FLASH MEM 4M 2.7V 32TSOP
AT49BV040B-VUAT49BV040B-VUIC FLASH MEM 4M 2.7V 32VSOP
AT49BV160-70CIAT49BV160-70CIIC FLASH MEM 3V 16M 70NS 45-CBGA
AT49BV160-70TIAT49BV160-70TIIC FLASH MEM 3V 16M 70NS 48-TSOP
AT49BV160-90CIAT49BV160-90CIIC FLASH MEM 3V 16M 70NS 45-CBGA
AT49BV160-90TIAT49BV160-90TIIC FLASH MEM 3V 16M 70NS 48-TSOP
AT49BV1604-11UIAT49BV1604-11UIIC FLASH MEM 3V 16M 110NS 48UBGA
AT49BV1604A-12TIAT49BV1604A-12TIIC FLASH MEM 3V 16M 120NS 48TSOP
AT49BV1604A-70CIAT49BV1604A-70CIIC FLASH MEM 3V 16M 70NS 45-CBGA
AT49BV1604A-70TIAT49BV1604A-70TIIC FLASH MEM 3V 16M 70NS 48-TSOP
AT49BV1604A-90CIAT49BV1604A-90CIIC FLASH MEM 3V 16M 90NS 45-CBGA
AT49BV1604A-90TIAT49BV1604A-90TIIC FLASH MEM 3V 16M 90NS 48-TSOP
AT49BV1604AT-70CIAT49BV1604AT-70CIIC FLASH MEM 3V 16M 70NS 45-CBGA
AT49BV1604AT-70TIAT49BV1604AT-70TIIC FLASH MEM 3V 16M 70NS 48-TSOP
AT49BV1604AT-90CIAT49BV1604AT-90CIIC FLASH MEM 3V 16M 90NS 45-CBGA
AT49BV1604AT-90TIAT49BV1604AT-90TIIC FLASH MEM 3V 16M 90NS 48-TSOP
AT49BV160C-70CIAT49BV160C-70CIIC FLASH MEMORY 16M 3V 46-CBGA
AT49BV160C-70TIAT49BV160C-70TIIC FLASH MEM 16M 3V 48TSOP
AT49BV160C-70TUAT49BV160C-70TUIC FLASH MEM 16M 3V 48TSOP
AT49BV160CT-70CIAT49BV160CT-70CIIC FLASH MEMORY 16M 3V 46-CBGA
AT49BV160CT-70CUAT49BV160CT-70CUIC FLASH MEMORY 16M 3V 46-CBGA
AT49BV160CT-70TIAT49BV160CT-70TIIC FLASH MEM 16M 3V 48TSOP
AT49BV160CT-70TUAT49BV160CT-70TUIC FLASH MEM 16M 3V 48TSOP
AT49BV160D-70TUAT49BV160D-70TUIC FLASH MEM 16M 3.3V 48TSOP
AT49BV160DT-70CUAT49BV160DT-70CUIC FLASH MEM 16M 3.3V 46CBGA
AT49BV160DT-70TUAT49BV160DT-70TUIC FLASH MEM 16M 3.3V 48TSOP
AT49BV160S-70CUAT49BV160S-70CUIC FLASH MEM 16MBIT 3V 64CBGA
AT49BV160ST-70CUAT49BV160ST-70CUIC FLASH MEM 16MBIT 3V 64CBGA
AT49BV160T-70CIAT49BV160T-70CIIC FLASH MEM 3V 16M 70NS 45-CBGA
AT49BV160T-70TIAT49BV160T-70TIIC FLASH MEM 3V 16M 70NS 48-TSOP
AT49BV160T-90CIAT49BV160T-90CIIC FLASH MEM 3V 16M 90NS 45-CBGA
AT49BV160T-90TIAT49BV160T-90TIIC FLASH MEM 3V 16M 90NS 48-TSOP
AT49BV161-70CIAT49BV161-70CIIC FLASH MEM 3V 16M 70NS 48-CBGA
AT49BV161-70TIAT49BV161-70TIIC FLASH MEM 3V 16M 70NS 48-TSOP
AT49BV161-90CIAT49BV161-90CIIC FLASH MEM 3V 16M 90NS 48-CBGA
AT49BV161-90TIAT49BV161-90TIIC FLASH MEM 3V 16M 90NS 48-TSOP
AT49BV1614-11CIAT49BV1614-11CIIC FLASH MEM 3V 16M 110NS 48CBGA
AT49BV1614-90TCAT49BV1614-90TCIC FLASH MEM 3V 16M 90NS 48-TSOP
AT49BV1614A-12CCAT49BV1614A-12CCIC FLASH MEM 3V 16M 120NS 48CBGA
AT49BV1614A-12TIAT49BV1614A-12TIIC FLASH MEM 3V 16M 120NS 48TSOP
AT49BV1614A-70CIAT49BV1614A-70CIIC FLASH MEM 3V 16M 70NS 48-CBGA
AT49BV1614A-70TIAT49BV1614A-70TIIC FLASH MEM 3V 16M 70NS 48-TSOP
AT49BV1614A-90CIAT49BV1614A-90CIIC FLASH MEM 3V 16M 90NS 48-CBGA
AT49BV1614A-90TIAT49BV1614A-90TIIC FLASH MEM 16M 3V 48TSOP
AT49BV1614AT-70CIAT49BV1614AT-70CIIC FLASH MEM 3V 16M 70NS 48-CBGA
AT49BV1614AT-70TIAT49BV1614AT-70TIIC FLASH MEM 16M 3V 48TSOP
AT49BV1614AT-90CIAT49BV1614AT-90CIIC FLASH MEM 3V 16M 90NS 48-CBGA
AT49BV1614AT-90TIAT49BV1614AT-90TIIC FLASH MEM 3V 16M 90NS 48-CBGA
AT49BV1614T-11CIAT49BV1614T-11CIIC FLASH MEMORY 16M 3V 48-TSOP
AT49BV161T-70CIAT49BV161T-70CIIC FLASH MEM 3V 16M 70NS 48-CBGA
AT49BV161T-70TIAT49BV161T-70TIIC FLASH MEM 16M 3V 48TSOP
AT49BV161T-90CIAT49BV161T-90CIIC FLASH MEM 3V 16M 90NS 48-CBGA
AT49BV161T-90TIAT49BV161T-90TIIC FLASH MEM 16M 3V 48TSOP
AT49BV162A-70CIAT49BV162A-70CIIC FLASH MEMORY 16M 3V 48-CBGA
AT49BV162A-70CUAT49BV162A-70CUIC FLASH MEMORY 16M 3V 48-CBGA
AT49BV162A-70TIAT49BV162A-70TIIC FLASH MEM 16M 3V 48TSOP
AT49BV162A-70TUAT49BV162A-70TUIC FLASH MEM 16M 3V 48TSOP
AT49BV162AT-70CIAT49BV162AT-70CIIC FLASH MEMORY 16M 3V 48-CBGA
AT49BV162AT-70CUAT49BV162AT-70CUIC FLASH MEMORY 16M 3V 48-CBGA
AT49BV162AT-70TIAT49BV162AT-70TIIC FLASH MEM 16M 3V 48TSOP
AT49BV162AT-70TUAT49BV162AT-70TUIC FLASH MEM 16M 3V 48TSOP
AT49BV163A-55CUAT49BV163A-55CUIC FLASH MEM 16M 3V 48CBGA
AT49BV163A-70TUAT49BV163A-70TUIC FLASH MEM 16M 3V 48TSOP
AT49BV163AT-55CUAT49BV163AT-55CUIC FLASH MEM 16M 3V 48CBGA
AT49BV163AT-70TUAT49BV163AT-70TUIC FLASH MEM 16M 3V 48TSOP
AT49BV163D-70CUAT49BV163D-70CUIC FLASH MEM 16M 3V 48CBGA
AT49BV163D-70TUAT49BV163D-70TUIC FLASH MEM 16M 3V 48TSOP
AT49BV163DT-70CUAT49BV163DT-70CUIC FLASH MEM 16M 3V 48CBGA
AT49BV163DT-70TUAT49BV163DT-70TUIC FLASH MEM 16M 3V 48TSOP
AT49BV320-11TIAT49BV320-11TIIC FLASH MEM 3V 32M 110NS 48TSOP
AT49BV320-11UIAT49BV320-11UIIC FLASH MEM 3V 32M 110NS 46UBGA
AT49BV320-90TIAT49BV320-90TIIC FLASH MEM 3V 32M 90NS 48-TSOP
AT49BV320-90UIAT49BV320-90UIIC FLASH MEM 3V 32M 90NS 46-UBGA
AT49BV320C-70CIAT49BV320C-70CIIC FLASH MEMORY 32M 3V 47-CBGA
AT49BV320C-70CUAT49BV320C-70CUIC FLASH MEMORY 32M 3V 47-CBGA
AT49BV320C-70TIAT49BV320C-70TIIC FLASH MEM 32M 3V 48TSOP
AT49BV320C-70TUAT49BV320C-70TUIC FLASH MEM 32M 3V 48TSOP
AT49BV320CT-70CIAT49BV320CT-70CIIC FLASH MEMORY 32M 3V 47-CBGA
AT49BV320CT-70CUAT49BV320CT-70CUIC FLASH MEMORY 32M 3V 47-CBGA
AT49BV320CT-70TIAT49BV320CT-70TIIC FLASH MEM 32M 3V 48TSOP
AT49BV320D-70CUAT49BV320D-70CUIC FLASH MEM 32MBIT 2.7V 47-CBGA
AT49BV320D-70TUAT49BV320D-70TUIC FLASH MEM 32M 3V 48TSOP
AT49BV320DT-70CUAT49BV320DT-70CUIC FLASH PAR 32M 70NS 47-CBGA
AT49BV320DT-70TUAT49BV320DT-70TUIC FLASH MEM 32M 3V 48TSOP
AT49BV320S-70CUAT49BV320S-70CUIC FLASH MEM 32MB 3V 64-CBGA
AT49BV320T-11TIAT49BV320T-11TIIC FLASH MEM 3V 32M 110NS 48TSOP
AT49BV320T-11UIAT49BV320T-11UIIC FLASH MEM 3V 32M 110NS 46UBGA
AT49BV320T-90TIAT49BV320T-90TIIC FLASH MEM 3V 32M 90NS 48-TSOP
AT49BV320T-90UIAT49BV320T-90UIIC FLASH MEM 3V 32M 90NS 46-UBGA
AT49BV321-11CIAT49BV321-11CIIC FLASH MEM 3V 32M 110NS 48TSOP
AT49BV321-11TIAT49BV321-11TIIC FLASH MEM 3V 32M 110NS 46UBGA
AT49BV321-90CIAT49BV321-90CIIC FLASH MEM 3V 32M 90NS 48-TSOP
AT49BV321-90TIAT49BV321-90TIIC FLASH MEM 3V 32M 90NS 46-UBGA
AT49BV3218-11CIAT49BV3218-11CIIC FLASH MEM 3V 32M 110NS 48CBGA
AT49BV3218-11TIAT49BV3218-11TIIC FLASH MEM 3V 32M 110NS 48TSOP
AT49BV3218-11TIAT49BV3218-11TIIC FLASH MEM 3V 32M 110NS 48TSOP
AT49BV3218-90CIAT49BV3218-90CIIC FLASH MEM 3V 32M 90NS 48-CBGA
AT49BV3218-90CIAT49BV3218-90CIIC FLASH MEM 3V 32M 90NS 48-CBGA
AT49BV3218-90TIAT49BV3218-90TIIC FLASH MEM 3V 32M 90NS 48-TSOP
AT49BV3218-90TIAT49BV3218-90TIIC FLASH MEM 3V 32M 90NS 48-TSOP
AT49BV3218T-11CIAT49BV3218T-11CIIC FLASH MEM 3V 32M 110NS 48CBGA
AT49BV3218T-11CIAT49BV3218T-11CIIC FLASH MEM 3V 32M 110NS 48CBGA
AT49BV3218T-11TIAT49BV3218T-11TIIC FLASH MEM 3V 32M 110NS 48TSOP
AT49BV3218T-11TIAT49BV3218T-11TIIC FLASH MEM 3V 32M 110NS 48TSOP
AT49BV3218T-90CIAT49BV3218T-90CIIC FLASH MEM 3V 32M 90NS 48-CBGA
AT49BV3218T-90CIAT49BV3218T-90CIIC FLASH MEM 3V 32M 90NS 48-CBGA
AT49BV3218T-90TIAT49BV3218T-90TIIC FLASH MEM 3V 32M 90NS 48-TSOP
AT49BV3218T-90TIAT49BV3218T-90TIIC FLASH MEM 3V 32M 90NS 48-TSOP
AT49BV321T-11CIAT49BV321T-11CIIC FLASH MEM 3V 32M 110NS 48CBGA
AT49BV321T-11CIAT49BV321T-11CIIC FLASH MEM 3V 32M 110NS 48CBGA
AT49BV321T-11TIAT49BV321T-11TIIC FLASH MEM 3V 32M 110NS 48TSOP
AT49BV321T-11TIAT49BV321T-11TIIC FLASH MEM 3V 32M 110NS 48TSOP
AT49BV321T-90CIAT49BV321T-90CIIC FLASH MEM 3V 32M 90NS 48-CBGA
AT49BV321T-90CIAT49BV321T-90CIIC FLASH MEM 3V 32M 90NS 48-CBGA
AT49BV321T-90TIAT49BV321T-90TIIC FLASH MEM 3V 32M 90NS 48-TSOP
AT49BV321T-90TIAT49BV321T-90TIIC FLASH MEM 3V 32M 90NS 48-TSOP
AT49BV322A-70CIAT49BV322A-70CIIC FLASH MEMORY 32M 3V 48-CBGA
AT49BV322A-70CUAT49BV322A-70CUIC FLASH MEMORY 32M 3V 48-CBGA

All Rights Reserved© datasheetz.com 2009