Parts list: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Page: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621

AMC36DRTF-S13AMC36DRTF-S13CONN EDGECARD 72POS DIP .100 SLD
AMC36DRTFAMC36DRTFCONN EDGECARD 72POS .100 DIP SLD
AMC36DRTH-S13AMC36DRTH-S13CONN EDGECARD 72POS .100 EXTEND
AMC36DRTH-S734AMC36DRTH-S734CONN EDGECARD 72POS DIP .100 SLD
AMC36DRTH-S93AMC36DRTH-S93CONN EDGECARD 72POS DIP .100 SLD
AMC36DRTHAMC36DRTHCONN EDGECARD 72POS .100 DIP SLD
AMC36DRTI-S13AMC36DRTI-S13CONN EDGECARD 72POS .100 EXTEND
AMC36DRTI-S734AMC36DRTI-S734CONN EDGECARD 72POS DIP .100 SLD
AMC36DRTI-S93AMC36DRTI-S93CONN EDGECARD 72POS DIP .100 SLD
AMC36DRTIAMC36DRTICONN EDGECARD 72POS .100 DIP SLD
AMC36DRTN-S13AMC36DRTN-S13CONN EDGECARD 72POS .100 EXTEND
AMC36DRTN-S734AMC36DRTN-S734CONN EDGECARD 72POS DIP .100 SLD
AMC36DRTN-S93AMC36DRTN-S93CONN EDGECARD 72POS DIP .100 SLD
AMC36DRTNAMC36DRTNCONN EDGECARD 72POS .100 DIP SLD
AMC36DRTS-S13AMC36DRTS-S13CONN EDGECARD 72POS .100 EXTEND
AMC36DRTS-S734AMC36DRTS-S734CONN EDGECARD 72POS DIP .100 SLD
AMC36DRTS-S93AMC36DRTS-S93CONN EDGECARD 72POS DIP .100 SLD
AMC36DRTSAMC36DRTSCONN EDGECARD 72POS .100 DIP SLD
AMC36DRXH-S734AMC36DRXH-S734CONN EDGECARD 72POS DIP .100 SLD
AMC36DRXHAMC36DRXHCONN EDGECARD 72POS .100 DIP SLD
AMC36DRXI-S734AMC36DRXI-S734CONN EDGECARD 72POS DIP .100 SLD
AMC36DRXIAMC36DRXICONN EDGECARD 72POS .100 DIP SLD
AMC36DRXN-S734AMC36DRXN-S734CONN EDGECARD 72POS DIP .100 SLD
AMC36DRXNAMC36DRXNCONN EDGECARD 72POS .100 DIP SLD
AMC36DRXS-S734AMC36DRXS-S734CONN EDGECARD 72POS DIP .100 SLD
AMC36DRXSAMC36DRXSCONN EDGECARD 72POS .100 DIP SLD
AMC36DRYH-S13AMC36DRYH-S13CONN EDGECARD 72POS .100 EXTEND
AMC36DRYH-S734AMC36DRYH-S734CONN EDGECARD 72POS DIP .100 SLD
AMC36DRYH-S93AMC36DRYH-S93CONN EDGECARD 72POS DIP .100 SLD
AMC36DRYHAMC36DRYHCONN EDGECARD 72POS .100 DIP SLD
AMC36DRYI-S13AMC36DRYI-S13CONN EDGECARD 72POS .100 EXTEND
AMC36DRYI-S734AMC36DRYI-S734CONN EDGECARD 72POS DIP .100 SLD
AMC36DRYI-S93AMC36DRYI-S93CONN EDGECARD 72POS DIP .100 SLD
AMC36DRYIAMC36DRYICONN EDGECARD 72POS .100 DIP SLD
AMC36DRYN-S13AMC36DRYN-S13CONN EDGECARD 72POS .100 EXTEND
AMC36DRYN-S734AMC36DRYN-S734CONN EDGECARD 72POS DIP .100 SLD
AMC36DRYN-S93AMC36DRYN-S93CONN EDGECARD 72POS DIP .100 SLD
AMC36DRYNAMC36DRYNCONN EDGECARD 72POS .100 DIP SLD
AMC36DRYS-S734AMC36DRYS-S734CONN EDGECARD 72POS DIP .100 SLD
AMC36DRYS-S93AMC36DRYS-S93CONN EDGECARD 72POS DIP .100 SLD
AMC36DRYSAMC36DRYSCONN EDGECARD 72POS .100 DIP SLD
AMC36DTEFAMC36DTEFCONN EDGECARD 72POS .100 EYELET
AMC36DTEHAMC36DTEHCONN EDGECARD 72POS .100 EYELET
AMC36DTEIAMC36DTEICONN EDGECARD 72POS .100 EYELET
AMC36DTENAMC36DTENCONN EDGECARD 72POS .100 EYELET
AMC36DTESAMC36DTESCONN EDGECARD 72POS .100 EYELET
AMC40DRAH-S734AMC40DRAH-S734CONN EDGECARD 80POS .100 R/A PCB
AMC40DRAHAMC40DRAHCONN EDGECARD 80POS .100 R/A DIP
AMC40DRAI-S734AMC40DRAI-S734CONN EDGECARD 80POS .100 R/A PCB
AMC40DRAIAMC40DRAICONN EDGECARD 80POS .100 R/A DIP
AMC40DRAN-S734AMC40DRAN-S734CONN EDGECARD 80POS .100 R/A PCB
AMC40DRANAMC40DRANCONN EDGECARD 80POS .100 R/A DIP
AMC40DRAS-S734AMC40DRAS-S734CONN EDGECARD 80POS .100 R/A PCB
AMC40DRASAMC40DRASCONN EDGECARD 80POS .100 R/A DIP
AMC40DREF-S13AMC40DREF-S13CONN EDGECARD 80POS .100 EYELET
AMC40DREF-S734AMC40DREF-S734CONN EDGECARD 80POS .100 EYELET
AMC40DREFAMC40DREFCONN EDGECARD 80POS .100 EYELET
AMC40DREH-S13AMC40DREH-S13CONN EDGECARD 80POS .100 EYELET
AMC40DREH-S734AMC40DREH-S734CONN EDGECARD 80POS .100 EYELET
AMC40DREH-S93AMC40DREH-S93CONN EDGECARD 80POS .100 EYELET
AMC40DREHAMC40DREHCONN EDGECARD 80POS .100 EYELET
AMC40DREI-S13AMC40DREI-S13CONN EDGECARD 80POS .100 EYELET
AMC40DREI-S734AMC40DREI-S734CONN EDGECARD 80POS .100 EYELET
AMC40DREI-S93AMC40DREI-S93CONN EDGECARD 80POS .100 EYELET
AMC40DREIAMC40DREICONN EDGECARD 80POS .100 EYELET
AMC40DREN-S13AMC40DREN-S13CONN EDGECARD 80POS .100 EYELET
AMC40DREN-S734AMC40DREN-S734CONN EDGECARD 80POS .100 EYELET
AMC40DREN-S93AMC40DREN-S93CONN EDGECARD 80POS .100 EYELET
AMC40DRENAMC40DRENCONN EDGECARD 80POS .100 EYELET
AMC40DRES-S13AMC40DRES-S13CONN EDGECARD 80POS .100 EYELET
AMC40DRES-S734AMC40DRES-S734CONN EDGECARD 80POS .100 EYELET
AMC40DRES-S93AMC40DRES-S93CONN EDGECARD 80POS .100 EYELET
AMC40DRESAMC40DRESCONN EDGECARD 80POS .100 EYELET
AMC40DRTF-S13AMC40DRTF-S13CONN EDGECARD 80POS DIP .100 SLD
AMC40DRTFAMC40DRTFCONN EDGECARD 80POS .100 DIP SLD
AMC40DRTH-S13AMC40DRTH-S13CONN EDGECARD 80POS .100 EXTEND
AMC40DRTH-S734AMC40DRTH-S734CONN EDGECARD 80POS DIP .100 SLD
AMC40DRTH-S93AMC40DRTH-S93CONN EDGECARD 80POS DIP .100 SLD
AMC40DRTHAMC40DRTHCONN EDGECARD 80POS .100 DIP SLD
AMC40DRTI-S13AMC40DRTI-S13CONN EDGECARD 80POS .100 EXTEND
AMC40DRTI-S734AMC40DRTI-S734CONN EDGECARD 80POS DIP .100 SLD
AMC40DRTI-S93AMC40DRTI-S93CONN EDGECARD 80POS DIP .100 SLD
AMC40DRTIAMC40DRTICONN EDGECARD 80POS .100 DIP SLD
AMC40DRTN-S13AMC40DRTN-S13CONN EDGECARD 80POS .100 EXTEND
AMC40DRTN-S734AMC40DRTN-S734CONN EDGECARD 80POS DIP .100 SLD
AMC40DRTN-S93AMC40DRTN-S93CONN EDGECARD 80POS DIP .100 SLD
AMC40DRTNAMC40DRTNCONN EDGECARD 80POS .100 DIP SLD
AMC40DRTS-S13AMC40DRTS-S13CONN EDGECARD 80POS .100 EXTEND
AMC40DRTS-S734AMC40DRTS-S734CONN EDGECARD 80POS DIP .100 SLD
AMC40DRTS-S93AMC40DRTS-S93CONN EDGECARD 80POS DIP .100 SLD
AMC40DRTSAMC40DRTSCONN EDGECARD 80POS .100 DIP SLD
AMC40DRXH-S734AMC40DRXH-S734CONN EDGECARD 80POS DIP .100 SLD
AMC40DRXHAMC40DRXHCONN EDGECARD 80POS .100 DIP SLD
AMC40DRXI-S734AMC40DRXI-S734CONN EDGECARD 80POS DIP .100 SLD
AMC40DRXIAMC40DRXICONN EDGECARD 80POS .100 DIP SLD
AMC40DRXN-S734AMC40DRXN-S734CONN EDGECARD 80POS DIP .100 SLD
AMC40DRXNAMC40DRXNCONN EDGECARD 80POS .100 DIP SLD
AMC40DRXS-S734AMC40DRXS-S734CONN EDGECARD 80POS DIP .100 SLD
AMC40DRXSAMC40DRXSCONN EDGECARD 80POS .100 DIP SLD
AMC40DRYH-S13AMC40DRYH-S13CONN EDGECARD 80POS .100 EXTEND
AMC40DRYH-S734AMC40DRYH-S734CONN EDGECARD 80POS DIP .100 SLD
AMC40DRYH-S93AMC40DRYH-S93CONN EDGECARD 80POS DIP .100 SLD
AMC40DRYHAMC40DRYHCONN EDGECARD 80POS .100 DIP SLD
AMC40DRYI-S13AMC40DRYI-S13CONN EDGECARD 80POS .100 EXTEND
AMC40DRYI-S734AMC40DRYI-S734CONN EDGECARD 80POS DIP .100 SLD
AMC40DRYI-S93AMC40DRYI-S93CONN EDGECARD 80POS DIP .100 SLD
AMC40DRYIAMC40DRYICONN EDGECARD 80POS .100 DIP SLD
AMC40DRYN-S13AMC40DRYN-S13CONN EDGECARD 80POS .100 EXTEND
AMC40DRYN-S734AMC40DRYN-S734CONN EDGECARD 80POS DIP .100 SLD
AMC40DRYN-S93AMC40DRYN-S93CONN EDGECARD 80POS DIP .100 SLD
AMC40DRYNAMC40DRYNCONN EDGECARD 80POS .100 DIP SLD
AMC40DRYS-S734AMC40DRYS-S734CONN EDGECARD 80POS DIP .100 SLD
AMC40DRYS-S93AMC40DRYS-S93CONN EDGECARD 80POS DIP .100 SLD
AMC40DRYSAMC40DRYSCONN EDGECARD 80POS .100 DIP SLD
AMC40DTEFAMC40DTEFCONN EDGECARD 80POS .100 EYELET
AMC40DTEHAMC40DTEHCONN EDGECARD 80POS .100 EYELET
AMC40DTEIAMC40DTEICONN EDGECARD 80POS .100 EYELET
AMC40DTENAMC40DTENCONN EDGECARD 80POS .100 EYELET
AMC40DTESAMC40DTESCONN EDGECARD 80POS .100 EYELET
AMC43DRAH-S734AMC43DRAH-S734CONN EDGECARD 86POS .100 R/A PCB
AMC43DRAHAMC43DRAHCONN EDGECARD 86POS .100 R/A DIP
AMC43DRAI-S734AMC43DRAI-S734CONN EDGECARD 86POS .100 R/A PCB
AMC43DRAIAMC43DRAICONN EDGECARD 86POS .100 R/A DIP
AMC43DRAN-S734AMC43DRAN-S734CONN EDGECARD 86POS .100 R/A PCB
AMC43DRANAMC43DRANCONN EDGECARD 86POS .100 R/A DIP
AMC43DRAS-S734AMC43DRAS-S734CONN EDGECARD 86POS .100 R/A PCB
AMC43DRASAMC43DRASCONN EDGECARD 86POS .100 R/A DIP
AMC43DREF-S13AMC43DREF-S13CONN EDGECARD 86POS .100 EYELET
AMC43DREF-S734AMC43DREF-S734CONN EDGECARD 86POS .100 EYELET
AMC43DREFAMC43DREFCONN EDGECARD 86POS .100 EYELET
AMC43DREH-S13AMC43DREH-S13CONN EDGECARD 86POS .100 EYELET
AMC43DREH-S734AMC43DREH-S734CONN EDGECARD 86POS .100 EYELET
AMC43DREH-S93AMC43DREH-S93CONN EDGECARD 86POS .100 EYELET
AMC43DREHAMC43DREHCONN EDGECARD 86POS .100 EYELET
AMC43DREI-S13AMC43DREI-S13CONN EDGECARD 86POS .100 EYELET
AMC43DREI-S734AMC43DREI-S734CONN EDGECARD 86POS .100 EYELET
AMC43DREI-S93AMC43DREI-S93CONN EDGECARD 86POS .100 EYELET
AMC43DREIAMC43DREICONN EDGECARD 86POS .100 EYELET
AMC43DREN-S13AMC43DREN-S13CONN EDGECARD 86POS .100 EYELET
AMC43DREN-S734AMC43DREN-S734CONN EDGECARD 86POS .100 EYELET
AMC43DREN-S93AMC43DREN-S93CONN EDGECARD 86POS .100 EYELET
AMC43DRENAMC43DRENCONN EDGECARD 86POS .100 EYELET
AMC43DRES-S13AMC43DRES-S13CONN EDGECARD 86POS .100 EYELET
AMC43DRES-S734AMC43DRES-S734CONN EDGECARD 86POS .100 EYELET
AMC43DRES-S93AMC43DRES-S93CONN EDGECARD 86POS .100 EYELET
AMC43DRESAMC43DRESCONN EDGECARD 86POS .100 EYELET
AMC43DRTF-S13AMC43DRTF-S13CONN EDGECARD 86POS DIP .100 SLD
AMC43DRTFAMC43DRTFCONN EDGECARD 86POS .100 DIP SLD
AMC43DRTH-S13AMC43DRTH-S13CONN EDGECARD 86POS .100 EXTEND
AMC43DRTH-S734AMC43DRTH-S734CONN EDGECARD 86POS DIP .100 SLD

All Rights Reserved© datasheetz.com 2009