Parts list: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Page: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621

ACB56DHND-S621ACB56DHND-S621CONN EDGECARD 56POS .050 DIP SLD
ACB56DHNDACB56DHNDCONN EDGECARD 112PS .050 DIP SLD
ACB56DHNN-S621ACB56DHNN-S621CONN EDGECARD 56POS .050 DIP SLD
ACB56DHNNACB56DHNNCONN EDGECARD 112PS .050 DIP SLD
ACB56DHNR-S621ACB56DHNR-S621CONN EDGECARD 56POS .050 DIP SLD
ACB56DHNRACB56DHNRCONN EDGECARD 112PS .050 DIP SLD
ACB56DHNT-S621ACB56DHNT-S621CONN EDGECARD 56POS .050 DIP SLD
ACB56DHNTACB56DHNTCONN EDGECARD 112PS .050 DIP SLD
ACB56DHRD-S578ACB56DHRD-S578CONN EDGECARD EXTEND 56POS .050
ACB56DHRD-S621ACB56DHRD-S621CONN EDGECARD EXTEND 56POS .050
ACB56DHRDACB56DHRDCONN CARD EXTEND 112POS .050"
ACB56DHRN-S578ACB56DHRN-S578CONN EDGECARD EXTEND 56POS .050
ACB56DHRN-S621ACB56DHRN-S621CONN EDGECARD EXTEND 56POS .050
ACB56DHRNACB56DHRNCONN CARD EXTEND 112POS .050"
ACB56DHRQ-S578ACB56DHRQ-S578CONN EDGECARD EXTEND 56POS .050
ACB56DHRQ-S621ACB56DHRQ-S621CONN EDGECARD EXTEND 56POS .050
ACB56DHRR-S578ACB56DHRR-S578CONN EDGECARD EXTEND 56POS .050
ACB56DHRR-S621ACB56DHRR-S621CONN EDGECARD EXTEND 56POS .050
ACB56DHRRACB56DHRRCONN CARD EXTEND 112POS .050"
ACB56DHRT-S578ACB56DHRT-S578CONN EDGECARD EXTEND 56POS .050
ACB56DHRT-S621ACB56DHRT-S621CONN EDGECARD EXTEND 56POS .050
ACB56DHRTACB56DHRTCONN CARD EXTEND 112POS .050"
ACB56DKBAACB56DKBACONN EDGECARD 112PS R/A .050 SLD
ACB56DKBDACB56DKBDCONN EDGECARD 112PS R/A .050 SLD
ACB56DKBHACB56DKBHCONN EDGECARD 112PS R/A .050 SLD
ACB56DKBIACB56DKBICONN EDGECARD 112PS R/A .050 SLD
ACB56DKBNACB56DKBNCONN EDGECARD 112PS R/A .050 SLD
ACB56DKBS-S1075ACB56DKBS-S1075CONN EDGECARD 112PS R/A .050 SLD
ACB56DKBSACB56DKBSCONN EDGECARD 56POS .05" SIDE MT
ACB56DKBTACB56DKBTCONN EDGECARD 112PS R/A .050 SLD
ACB56DLRHACB56DLRHCONN CARDEDGE 56POS .050 30GOLD
ACB56DLTHACB56DLTHCONN CARDEDGE 56POS .050 30GOLD
ACB57DHADACB57DHADCONN EDGECARD 114PS R/A .050 SLD
ACB57DHANACB57DHANCONN EDGECARD 114PS R/A .050 SLD
ACB57DHARACB57DHARCONN EDGECARD 114PS R/A .050 SLD
ACB57DHASACB57DHASCONN EDGECARD 114PS R/A .050 SLD
ACB57DHATACB57DHATCONN EDGECARD 114PS R/A .050 SLD
ACB57DHBDACB57DHBDCONN EDGECARD 114PS R/A .050 SLD
ACB57DHBNACB57DHBNCONN EDGECARD 114PS R/A .050 SLD
ACB57DHBRACB57DHBRCONN EDGECARD 114PS R/A .050 SLD
ACB57DHBSACB57DHBSCONN EDGECARD 114PS R/A .050 SLD
ACB57DHBTACB57DHBTCONN EDGECARD 114PS R/A .050 SLD
ACB57DHFDACB57DHFDCONN EDGECARD 114POS .050 SMD
ACB57DHFNACB57DHFNCONN EDGECARD 114POS .050 SMD
ACB57DHFRACB57DHFRCONN EDGECARD 114POS .050 SMD
ACB57DHFTACB57DHFTCONN EDGECARD 114POS .050 SMD
ACB57DHHDACB57DHHDCONN EDGECARD 114PS .050 DIP SLD
ACB57DHHNACB57DHHNCONN EDGECARD 114PS .050 DIP SLD
ACB57DHHRACB57DHHRCONN EDGECARD 114PS .050 DIP SLD
ACB57DHHTACB57DHHTCONN EDGECARD 114PS .050 DIP SLD
ACB57DHLDACB57DHLDCONN EDGECARD 114PS .050 DIP SLD
ACB57DHLNACB57DHLNCONN EDGECARD 114PS .050 DIP SLD
ACB57DHLRACB57DHLRCONN EDGECARD 114PS .050 DIP SLD
ACB57DHLTACB57DHLTCONN EDGECARD 114PS .050 DIP SLD
ACB57DHNDACB57DHNDCONN EDGECARD 114PS .050 DIP SLD
ACB57DHNNACB57DHNNCONN EDGECARD 114PS .050 DIP SLD
ACB57DHNRACB57DHNRCONN EDGECARD 114PS .050 DIP SLD
ACB57DHNTACB57DHNTCONN EDGECARD 114PS .050 DIP SLD
ACB57DHRDACB57DHRDCONN CARD EXTEND 114POS .050"
ACB57DHRNACB57DHRNCONN CARD EXTEND 114POS .050"
ACB57DHRRACB57DHRRCONN CARD EXTEND 114POS .050"
ACB57DHRTACB57DHRTCONN CARD EXTEND 114POS .050"
ACB58DHADACB58DHADCONN EDGECARD 116PS R/A .050 SLD
ACB58DHANACB58DHANCONN EDGECARD 116PS R/A .050 SLD
ACB58DHARACB58DHARCONN EDGECARD 116PS R/A .050 SLD
ACB58DHASACB58DHASCONN EDGECARD 116PS R/A .050 SLD
ACB58DHATACB58DHATCONN EDGECARD 116PS R/A .050 SLD
ACB58DHBDACB58DHBDCONN EDGECARD 116PS R/A .050 SLD
ACB58DHBNACB58DHBNCONN EDGECARD 116PS R/A .050 SLD
ACB58DHBRACB58DHBRCONN EDGECARD 116PS R/A .050 SLD
ACB58DHBSACB58DHBSCONN EDGECARD 116PS R/A .050 SLD
ACB58DHBTACB58DHBTCONN EDGECARD 116PS R/A .050 SLD
ACB58DHFDACB58DHFDCONN EDGECARD 116POS .050 SMD
ACB58DHFNACB58DHFNCONN EDGECARD 116POS .050 SMD
ACB58DHFRACB58DHFRCONN EDGECARD 116POS .050 SMD
ACB58DHFTACB58DHFTCONN EDGECARD 116POS .050 SMD
ACB58DHHDACB58DHHDCONN EDGECARD 116PS .050 DIP SLD
ACB58DHHNACB58DHHNCONN EDGECARD 116PS .050 DIP SLD
ACB58DHHRACB58DHHRCONN EDGECARD 116PS .050 DIP SLD
ACB58DHHTACB58DHHTCONN EDGECARD 116PS .050 DIP SLD
ACB58DHLDACB58DHLDCONN EDGECARD 116PS .050 DIP SLD
ACB58DHLNACB58DHLNCONN EDGECARD 116PS .050 DIP SLD
ACB58DHLRACB58DHLRCONN EDGECARD 116PS .050 DIP SLD
ACB58DHLTACB58DHLTCONN EDGECARD 116PS .050 DIP SLD
ACB58DHNDACB58DHNDCONN EDGECARD 116PS .050 DIP SLD
ACB58DHNNACB58DHNNCONN EDGECARD 116PS .050 DIP SLD
ACB58DHNRACB58DHNRCONN EDGECARD 116PS .050 DIP SLD
ACB58DHNTACB58DHNTCONN EDGECARD 116PS .050 DIP SLD
ACB58DHRDACB58DHRDCONN CARD EXTEND 116POS .050"
ACB58DHRNACB58DHRNCONN CARD EXTEND 116POS .050"
ACB58DHRRACB58DHRRCONN CARD EXTEND 116POS .050"
ACB58DHRTACB58DHRTCONN CARD EXTEND 116POS .050"
ACB58DKBAACB58DKBACONN EDGECARD 116PS R/A .050 SLD
ACB58DKBDACB58DKBDCONN EDGECARD 116PS R/A .050 SLD
ACB58DKBHACB58DKBHCONN EDGECARD 116PS R/A .050 SLD
ACB58DKBIACB58DKBICONN EDGECARD 116PS R/A .050 SLD
ACB58DKBNACB58DKBNCONN EDGECARD 116PS R/A .050 SLD
ACB58DKBS-S1075ACB58DKBS-S1075CONN EDGECARD 116PS R/A .050 SLD
ACB58DKBSACB58DKBSCONN EDGECARD 116PS R/A .050 SLD
ACB58DKBTACB58DKBTCONN EDGECARD 116PS R/A .050 SLD
ACB59DHADACB59DHADCONN EDGECARD 118PS R/A .050 SLD
ACB59DHANACB59DHANCONN EDGECARD 118PS R/A .050 SLD
ACB59DHARACB59DHARCONN EDGECARD 118PS R/A .050 SLD
ACB59DHASACB59DHASCONN EDGECARD 118PS R/A .050 SLD
ACB59DHATACB59DHATCONN EDGECARD 118PS R/A .050 SLD
ACB59DHBDACB59DHBDCONN EDGECARD 118PS R/A .050 SLD
ACB59DHBNACB59DHBNCONN EDGECARD 118PS R/A .050 SLD
ACB59DHBRACB59DHBRCONN EDGECARD 118PS R/A .050 SLD
ACB59DHBSACB59DHBSCONN EDGECARD 118PS R/A .050 SLD
ACB59DHBTACB59DHBTCONN EDGECARD 118PS R/A .050 SLD
ACB59DHFDACB59DHFDCONN EDGECARD 118POS .050 SMD
ACB59DHFNACB59DHFNCONN EDGECARD 118POS .050 SMD
ACB59DHFRACB59DHFRCONN EDGECARD 118POS .050 SMD
ACB59DHFTACB59DHFTCONN EDGECARD 118POS .050 SMD
ACB59DHHDACB59DHHDCONN EDGECARD 118PS .050 DIP SLD
ACB59DHHNACB59DHHNCONN EDGECARD 118PS .050 DIP SLD
ACB59DHHRACB59DHHRCONN EDGECARD 118PS .050 DIP SLD
ACB59DHHTACB59DHHTCONN EDGECARD 118PS .050 DIP SLD
ACB59DHLDACB59DHLDCONN EDGECARD 118PS .050 DIP SLD
ACB59DHLNACB59DHLNCONN EDGECARD 118PS .050 DIP SLD
ACB59DHLRACB59DHLRCONN EDGECARD 118PS .050 DIP SLD
ACB59DHLTACB59DHLTCONN EDGECARD 118PS .050 DIP SLD
ACB59DHNDACB59DHNDCONN EDGECARD 118PS .050 DIP SLD
ACB59DHNNACB59DHNNCONN EDGECARD 118PS .050 DIP SLD
ACB59DHNRACB59DHNRCONN EDGECARD 118PS .050 DIP SLD
ACB59DHNTACB59DHNTCONN EDGECARD 118PS .050 DIP SLD
ACB59DHRDACB59DHRDCONN CARD EXTEND 118POS .050"
ACB59DHRNACB59DHRNCONN CARD EXTEND 118POS .050"
ACB59DHRRACB59DHRRCONN CARD EXTEND 118POS .050"
ACB59DHRTACB59DHRTCONN CARD EXTEND 118POS .050"
ACB60DHAD-S621ACB60DHAD-S621EDGECARD 60POS DIP R/A .050 SLD
ACB60DHAD-S793ACB60DHAD-S793CONN EDGECARD 60PS DIP .050 3.3V
ACB60DHADACB60DHADCONN EDGECARD 120PS R/A .050 DIP
ACB60DHAN-S621ACB60DHAN-S621EDGECARD 60POS DIP R/A .050 SLD
ACB60DHAN-S793ACB60DHAN-S793CONN EDGECARD 60PS DIP .050 3.3V
ACB60DHANACB60DHANCONN EDGECARD 120PS R/A .050 DIP
ACB60DHAR-S621ACB60DHAR-S621EDGECARD 60POS DIP R/A .050 SLD
ACB60DHAR-S793ACB60DHAR-S793CONN EDGECARD 60PS DIP .050 3.3V
ACB60DHARACB60DHARCONN EDGECARD 120PS R/A .050 DIP
ACB60DHAS-S621ACB60DHAS-S621EDGECARD 60POS DIP R/A .050 SLD
ACB60DHAS-S793ACB60DHAS-S793CONN EDGECARD 60PS DIP .050 3.3V
ACB60DHASACB60DHASCONN EDGECARD 120PS R/A .050 DIP
ACB60DHAT-S621ACB60DHAT-S621EDGECARD 60POS DIP R/A .050 SLD
ACB60DHAT-S793ACB60DHAT-S793CONN EDGECARD 60PS DIP .050 3.3V
ACB60DHATACB60DHATCONN EDGECARD 120PS R/A .050 DIP
ACB60DHBD-S621ACB60DHBD-S621EDGECARD 60POS DIP R/A .050 SLD
ACB60DHBDACB60DHBDCONN EDGECARD 120PS R/A .050 DIP
ACB60DHBN-S621ACB60DHBN-S621EDGECARD 60POS DIP R/A .050 SLD
ACB60DHBNACB60DHBNCONN EDGECARD 120PS R/A .050 DIP
ACB60DHBR-S621ACB60DHBR-S621EDGECARD 60POS DIP R/A .050 SLD

All Rights Reserved© datasheetz.com 2009