Parts list: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Page: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621

AQ149M111FAJMEAQ149M111FAJMECAP RF 110PF 300V SMD
AQ149M111FAJREAQ149M111FAJRECAP RF 110PF 300V SMD
AQ149M111GAJME\1KAQ149M111GAJME\1KCAP RF 110PF 300V SMD
AQ149M111GAJME\500AQ149M111GAJME\500CAP RF 110PF 300V SMD
AQ149M111GAJMEAQ149M111GAJMECAP RF 110PF 300V SMD
AQ149M111GAJWEAQ149M111GAJWECAP RF 110PF 300V SMD
AQ149M111JAJMEAQ149M111JAJMECAP RF 110PF 300V SMD
AQ149M111KAJMEAQ149M111KAJMECAP RF 110PF 300V SMD
AQ149M111MAJMEAQ149M111MAJMECAP RF 110PF 300V SMD
AQ149M121FAJME\1KAQ149M121FAJME\1KCAP RF 120PF 300V SMD
AQ149M121FAJMEAQ149M121FAJMECAP RF 120PF 300V SMD
AQ149M121FAJWEAQ149M121FAJWECAP RF 120PF 300V SMD
AQ149M121GAJMEAQ149M121GAJMECAP RF 120PF 300V SMD
AQ149M121GAJWEAQ149M121GAJWECAP RF 120PF 300V SMD
AQ149M121JAJBEAQ149M121JAJBECAP RF 120PF 300V SMD
AQ149M121JAJMEAQ149M121JAJMECAP RF 120PF 300V SMD
AQ149M121KAJBEAQ149M121KAJBECAP RF 120PF 300V SMD
AQ149M121KAJMEAQ149M121KAJMECAP RF 120PF 300V SMD
AQ149M121MAJMEAQ149M121MAJMECAP RF 120PF 300V SMD
AQ149M131FAJBEAQ149M131FAJBECAP RF 130PF 300V SMD
AQ149M131FAJME\500AQ149M131FAJME\500CAP RF 130PF 300V SMD
AQ149M131FAJMEAQ149M131FAJMECAP RF 130PF 300V SMD
AQ149M131GAJBEAQ149M131GAJBECAP RF 130PF 300V SMD
AQ149M131GAJWEAQ149M131GAJWECAP RF 130PF 300V SMD
AQ149M131JAJBEAQ149M131JAJBECAP RF 130PF 300V SMD
AQ149M151FAJBEAQ149M151FAJBECAP RF 150PF 300V SMD
AQ149M151FAJMEAQ149M151FAJMECAP RF 150PF 300V SMD
AQ149M151GAJMEAQ149M151GAJMECAP RF 150PF 300V SMD
AQ149M151GAJWEAQ149M151GAJWECAP RF 150PF 300V SMD
AQ149M151JAJBEAQ149M151JAJBECAP RF 150PF 300V SMD
AQ149M151JAJME\250AQ149M151JAJME\250CAP RF 150PF 300V SMD
AQ149M151JAJME\500AQ149M151JAJME\500CAP RF 150PF 300V SMD
AQ149M151JAJMEAQ149M151JAJMECAP RF 150PF 300V SMD
AQ149M151JAJWEAQ149M151JAJWECAP RF 150PF 300V SMD
AQ149M151KAJMEAQ149M151KAJMECAP RF 150PF 300V SMD
AQ149M161FAJMEAQ149M161FAJMECAP RF 160PF 300V SMD
AQ149M161GAJBEAQ149M161GAJBECAP RF 160PF 300V SMD
AQ149M161GAJMEAQ149M161GAJMECAP RF 160PF 300V SMD
AQ149M161GAJWEAQ149M161GAJWECAP RF 160PF 300V SMD
AQ149M161JAJBE\1KAQ149M161JAJBE\1KCAP RF 160PF 300V SMD
AQ149M161JAJME\500AQ149M161JAJME\500CAP RF 160PF 300V SMD
AQ149M161JAJMEAQ149M161JAJMECAP RF 160PF 300V SMD
AQ149M161KAJMEAQ149M161KAJMECAP RF 160PF 300V SMD
AQ149M181FAJBEAQ149M181FAJBECAP RF 180PF 300V SMD
AQ149M181FAJMEAQ149M181FAJMECAP RF 180PF 300V SMD
AQ149M181GAJME\1KAQ149M181GAJME\1KCAP RF 180PF 300V SMD
AQ149M181GAJME\250AQ149M181GAJME\250CAP RF 180PF 300V SMD
AQ149M181GAJMEAQ149M181GAJMECAP RF 180PF 300V SMD
AQ149M181GAJWEAQ149M181GAJWECAP RF 180PF 300V SMD
AQ149M181GATWEAQ149M181GATWECAP RF 180PF 300V SMD
AQ149M181JAJBEAQ149M181JAJBECAP RF 180PF 300V SMD
AQ149M181JAJMEAQ149M181JAJMECAP RF 180PF 300V SMD
AQ149M181JAJWEAQ149M181JAJWECAP RF 180PF 300V SMD
AQ149M181KAJME\500AQ149M181KAJME\500CAP RF 180PF 300V SMD
AQ149M181KAJMEAQ149M181KAJMECAP RF 180PF 300V SMD
AQ149M201FAJMEAQ149M201FAJMECAP RF 200PF 300V SMD
AQ149M201GAJWEAQ149M201GAJWECAP RF 200PF 300V SMD
AQ149M201JAJMEAQ149M201JAJMECAP RF 200PF 300V SMD
AQ149M201JAJWEAQ149M201JAJWECAP RF 200PF 300V SMD
AQ149M201KAJMEAQ149M201KAJMECAP RF 200PF 300V SMD
AQ149M210GAJMEAQ149M210GAJMECAP RF 21PF 300V SMD
AQ149M470GAJMEAQ149M470GAJMECAP RF 47PF 300V SMD
AQ149M470JAJWEAQ149M470JAJWECAP RF 47PF 300V SMD
AQ149M560JAJMEAQ149M560JAJMECAP RF 56PF 300V SMD
AQ14EA102FAJBEAQ14EA102FAJBECAP RF 1000PF 150V SMD
AQ14EA102FAJME\M500AQ14EA102FAJME\M500CAP RF 1000PF 150V SMD
AQ14EA102FAJMEAQ14EA102FAJMECAP RF 1000PF 150V SMD
AQ14EA102FAJWEAQ14EA102FAJWECAP RF 1000PF 150V SMD
AQ14EA102GAJMEAQ14EA102GAJMECAP RF 1000PF 150V SMD
AQ14EA102GAJWEAQ14EA102GAJWECAP RF 1000PF 150V SMD
AQ14EA102JAJBEAQ14EA102JAJBECAP RF 1000PF 150V SMD
AQ14EA102JAJMEAQ14EA102JAJMECAP RF 1000PF 150V SMD
AQ14EA102JAJWEAQ14EA102JAJWECAP RF 1000PF 150V SMD
AQ14EA102KAJME\500AQ14EA102KAJME\500CAP RF 1000PF 150V SMD
AQ14EA102KAJMEAQ14EA102KAJMECAP RF 1000PF 150V SMD
AQ14EA102KAJWEAQ14EA102KAJWECAP RF 1000PF 150V SMD
AQ14EA102MAJMEAQ14EA102MAJMECAP RF 1000PF 150V SMD
AQ14EA511FAJWEAQ14EA511FAJWECAP RF 510PF 150V SMD
AQ14EA511JAJMEAQ14EA511JAJMECAP RF 510PF 150V SMD
AQ14EA561FAJBEAQ14EA561FAJBECAP RF 560PF 150V SMD
AQ14EA561GAJMEAQ14EA561GAJMECAP RF 560PF 150V SMD
AQ14EA621FAJWEAQ14EA621FAJWECAP RF 620PF 150V SMD
AQ14EA621JAJME\250VAQ14EA621JAJME\250VCAP RF 620PF 150V SMD
AQ14EA621JAJME\250AQ14EA621JAJME\250CAP RF 620PF 150V SMD
AQ14EA621JAJMEAQ14EA621JAJMECAP RF 620PF 150V SMD
AQ14EA681GAJWEAQ14EA681GAJWECAP RF 680PF 150V SMD
AQ14EA681JAJMEAQ14EA681JAJMECAP RF 680PF 150V SMD
AQ14EA681JAJWEAQ14EA681JAJWECAP RF 680PF 150V SMD
AQ14EA681JATMEAQ14EA681JATMECAP RF 680PF 150V SMD
AQ14EA681KAJMEAQ14EA681KAJMECAP RF 680PF 150V SMD
AQ14EA821JAJMEAQ14EA821JAJMECAP RF 820PF 150V SMD
AQ14EA821JAJWEAQ14EA821JAJWECAP RF 820PF 150V SMD
AQ14EA821KAJBEAQ14EA821KAJBECAP RF 820PF 150V SMD
AQ14EM102FAJME\500AQ14EM102FAJME\500CAP RF 1000PF 150V SMD
AQ14EM102FAJMEAQ14EM102FAJMECAP RF 1000PF 150V SMD
AQ14EM102GAJBEAQ14EM102GAJBECAP RF 1000PF 150V SMD
AQ14EM102GAJMEAQ14EM102GAJMECAP RF 1000PF 150V SMD
AQ14EM102GAJWEAQ14EM102GAJWECAP RF 1000PF 150V SMD
AQ14EM102JAJBEAQ14EM102JAJBECAP RF 1000PF 150V SMD
AQ14EM102JAJME\250VAQ14EM102JAJME\250VCAP RF 1000PF 150V SMD
AQ14EM102JAJME\500AQ14EM102JAJME\500CAP RF 1000PF 150V SMD
AQ14EM102JAJMEAQ14EM102JAJMECAP RF 1000PF 150V SMD
AQ14EM102JAJWEAQ14EM102JAJWECAP RF 1000PF 150V SMD
AQ14EM102KAJME\500AQ14EM102KAJME\500CAP RF 1000PF 150V SMD
AQ14EM102KAJMEAQ14EM102KAJMECAP RF 1000PF 150V SMD
AQ14EM102KHJWEAQ14EM102KHJWECAP RF 1000PF 150V SMD
AQ14EM102MAJMEAQ14EM102MAJMECAP RF 1000PF 150V SMD
AQ14EM120GAJMEAQ14EM120GAJMECAP RF 12PF 150V SMD
AQ14EM1R5BAJMEAQ14EM1R5BAJMECAP RF 1.5PF 150V SMD
AQ14EM4R7BAJMEAQ14EM4R7BAJMECAP RF 4.7PF 150V SMD
AQ14EM511FAJBEAQ14EM511FAJBECAP RF 510PF 150V SMD
AQ14EM511FAJMEAQ14EM511FAJMECAP RF 510PF 150V SMD
AQ14EM511GAJME\250AQ14EM511GAJME\250CAP RF 510PF 150V SMD
AQ14EM511JAJBEAQ14EM511JAJBECAP RF 510PF 150V SMD
AQ14EM511JAJMEAQ14EM511JAJMECAP RF 510PF 150V SMD
AQ14EM511KAJMEAQ14EM511KAJMECAP RF 510PF 150V SMD
AQ14EM551FAJME\500AQ14EM551FAJME\500CAP RF 550PF 150V SMD
AQ14EM551FAJMEAQ14EM551FAJMECAP RF 550PF 150V SMD
AQ14EM561FAJMEAQ14EM561FAJMECAP RF 560PF 150V SMD
AQ14EM561GAJWEAQ14EM561GAJWECAP RF 560PF 150V SMD
AQ14EM561JAJME\500AQ14EM561JAJME\500CAP RF 560PF 150V SMD
AQ14EM561JAJMEAQ14EM561JAJMECAP RF 560PF 150V SMD
AQ14EM561KAJMEAQ14EM561KAJMECAP RF 560PF 150V SMD
AQ14EM5R6BAJMEAQ14EM5R6BAJMECAP RF 5.6PF 150V SMD
AQ14EM621FAJBEAQ14EM621FAJBECAP RF 620PF 150V SMD
AQ14EM621GAJMEAQ14EM621GAJMECAP RF 620PF 150V SMD
AQ14EM621GAJWEAQ14EM621GAJWECAP RF 620PF 150V SMD
AQ14EM621GATWEAQ14EM621GATWECAP RF 620PF 150V SMD
AQ14EM621JAJBEAQ14EM621JAJBECAP RF 620PF 150V SMD
AQ14EM681FAJMEAQ14EM681FAJMECAP RF 680PF 150V SMD
AQ14EM681GAJMEAQ14EM681GAJMECAP RF 680PF 150V SMD
AQ14EM681GAJWEAQ14EM681GAJWECAP RF 680PF 150V SMD
AQ14EM681GATWEAQ14EM681GATWECAP RF 680PF 150V SMD
AQ14EM681JAJBEAQ14EM681JAJBECAP RF 680PF 150V SMD
AQ14EM681JAJMEAQ14EM681JAJMECAP RF 680PF 150V SMD
AQ14EM681JAJWEAQ14EM681JAJWECAP RF 680PF 150V SMD
AQ14EM681KAJBE\1KAQ14EM681KAJBE\1KCAP RF 680PF 150V SMD
AQ14EM681KAJMEAQ14EM681KAJMECAP RF 680PF 150V SMD
AQ14EM751GAJWEAQ14EM751GAJWECAP RF 750PF 150V SMD
AQ14EM751JAJBEAQ14EM751JAJBECAP RF 750PF 150V SMD
AQ14EM751JAJWEAQ14EM751JAJWECAP RF 750PF 150V SMD
AQ14EM821GAJMEAQ14EM821GAJMECAP RF 820PF 150V SMD
AQ14EM821GAJWEAQ14EM821GAJWECAP RF 820PF 150V SMD
AQ14EM821JAJMEAQ14EM821JAJMECAP RF 820PF 150V SMD
AQ14EM821JAJWEAQ14EM821JAJWECAP RF 820PF 150V SMD
ACCU-P 0201KIT02ACCU-P 0201KIT02KIT CAP .1-12PF 20 EACH 30 VALUE
ACCU-P 0201KIT03ACCU-P 0201KIT03KIT CAP 1.0-4.7PF 20 EA 30 VALUE
ACCU-P 0201KIT04ACCU-P 0201KIT04KIT CAP .05-.75PF 20 EA 15 VALUE
ACCU-P 0402KIT02ACCU-P 0402KIT02KIT CAP 1.0-4.7PF 20 EA 30 VALUE
ACCU-P 0402KIT03ACCU-P 0402KIT03KIT CAP .05-.75PF 20 EA 15 VALUE

All Rights Reservedİ datasheetz.com 2009