Parts list: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Page: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387

LNJ818C83RA1LNJ818C83RA1LED ORANGE (UP) W/LENS 1206
LNJ818C83RA1LNJ818C83RA1LED ORANGE (UP) W/LENS 1206
LNJ818C83RALNJ818C83RALED ORANGE (UP) W/LENS 1206
LNJ818C83RALNJ818C83RALED ORANGE (UP) W/LENS 1206
LNJ818C83RALNJ818C83RALED ORANGE (UP) W/LENS 1206
LNJ818C87RA1LNJ818C87RA1LED SOFT ORANGE (UP) W/LENS 1206
LNJ818C87RA1LNJ818C87RA1LED SOFT ORANGE (UP) W/LENS 1206
LNJ818C87RALNJ818C87RALED SOFT ORANGE (UP) W/LENS 1206
LNJ818C87RALNJ818C87RALED SOFT ORANGE (UP) W/LENS 1206
LNJ818C87RALNJ818C87RALED SOFT ORANGE (UP) W/LENS 1206
LNJ818C88RA1LNJ818C88RA1LED ORANGE (UP) W/LENS 1206
LNJ818C88RA1LNJ818C88RA1LED ORANGE (UP) W/LENS 1206
LNJ818C8DRA1LNJ818C8DRA1LED ORANGE (UP) W/LENS 1206
LNJ818C8DRA1LNJ818C8DRA1LED ORANGE (UP) W/LENS 1206
LNJ818C8DRALNJ818C8DRALED ORANGE (UP) W/LENS 1206
LNJ818C8DRALNJ818C8DRALED ORANGE (UP) W/LENS 1206
LNJ818C8DRALNJ818C8DRALED ORANGE (UP) W/LENS 1206
LNJ818C8SRA1LNJ818C8SRA1LED SOFT ORANGE (UP) W/LENS 1206
LNJ818C8SRA1LNJ818C8SRA1LED SOFT ORANGE (UP) W/LENS 1206
LNJ818C8SRALNJ818C8SRALED SOFT ORANGE (UP) W/LENS 1206
LNJ818C8SRALNJ818C8SRALED SOFT ORANGE (UP) W/LENS 1206
LNJ818C8SRALNJ818C8SRALED SOFT ORANGE (UP) W/LENS 1206
LNJ818C8SRULNJ818C8SRULED SFT ORNG THRU BRD /LENS 1206
LNJ818C8SRULNJ818C8SRULED SFT ORNG THRU BRD /LENS 1206
LNJ818C8SRULNJ818C8SRULED SFT ORNG THRU BRD /LENS 1206
LNJ826W83RALNJ826W83RALED ORANGE HIGH BRIGHT USS 0603
LNJ826W83RALNJ826W83RALED ORANGE HIGH BRIGHT USS 0603
LNJ826W83RALNJ826W83RALED ORANGE HIGH BRIGHT USS 0603
LNJ826W86RALNJ826W86RALED SOFT ORANGE HI BRT USS 0603
LNJ826W86RALNJ826W86RALED SOFT ORANGE HI BRT USS 0603
LNJ826W86RALNJ826W86RALED SOFT ORANGE HI BRT USS 0603
LNJ853W83RALNJ853W83RALED ORANGE SIDE VIEW SMD
LNJ853W83RALNJ853W83RALED ORANGE SIDE VIEW SMD
LNJ853W83RALNJ853W83RALED ORANGE SIDE VIEW SMD
LNJ853W86RALNJ853W86RALED SOFT ORANGE SIDE VIEW SMD
LNJ853W86RALNJ853W86RALED SOFT ORANGE SIDE VIEW SMD
LNJ853W86RALNJ853W86RALED SOFT ORANGE SIDE VIEW SMD
LNJ8W0C83RALNJ8W0C83RALED ORANGE WIDE ANGLE 0603 SMD
LNJ8W0C83RALNJ8W0C83RALED ORANGE WIDE ANGLE 0603 SMD
LNJ8W0C83RALNJ8W0C83RALED ORANGE WIDE ANGLE 0603 SMD
LNJ911W8BRULNJ911W8BRULED BLUE THRU BOARD 1206
LNJ911W8BRULNJ911W8BRULED BLUE THRU BOARD 1206
LNJ911W8BRULNJ911W8BRULED BLUE THRU BOARD 1206
LNJ912W8BRALNJ912W8BRALED PURE BLUE TSS TYPE 0603
LNJ912W8BRALNJ912W8BRALED PURE BLUE TSS TYPE 0603
LNJ912W8BRALNJ912W8BRALED PURE BLUE TSS TYPE 0603
LNJ912W8CRA1LNJ912W8CRA1LED PURE BLUE TSS TYPE SMD 0603
LNJ912W8CRA1LNJ912W8CRA1LED PURE BLUE TSS TYPE SMD 0603
LNJ912W8CRA1LNJ912W8CRA1LED PURE BLUE TSS TYPE SMD 0603
LNJ916C8BRALNJ916C8BRALED BLUE (UP) W/LENS 1206
LNJ916C8BRALNJ916C8BRALED BLUE (UP) W/LENS 1206
LNJ916C8BRALNJ916C8BRALED BLUE (UP) W/LENS 1206
LNJ920W9BRASLNJ920W9BRASLED NEW PURE BLUE TSS TYPE 0603
LNJ920W9BRASLNJ920W9BRASLED NEW PURE BLUE TSS TYPE 0603
LNJ923W8BRALNJ923W8BRALED BLUE SIDE VIEW SMD
LNJ923W8BRALNJ923W8BRALED BLUE SIDE VIEW SMD
LNJ923W8BRALNJ923W8BRALED BLUE SIDE VIEW SMD
LNJ923W8CRA1LNJ923W8CRA1LED BLUE SIDE VIEW SMD
LNJ923W8CRA1LNJ923W8CRA1LED BLUE SIDE VIEW SMD
LNJ923W8CRA1LNJ923W8CRA1LED BLUE SIDE VIEW SMD
LNJ926W8CRALNJ926W8CRALED BLUE HIGH BRIGHT USS 0603
LNJ926W8CRALNJ926W8CRALED BLUE HIGH BRIGHT USS 0603
LNJ926W8CRALNJ926W8CRALED BLUE HIGH BRIGHT USS 0603
LNJ936W8CRALNJ936W8CRALED BLUE HIGH BRIGHT ESS SMD
LNJ936W8CRALNJ936W8CRALED BLUE HIGH BRIGHT ESS SMD
LNJ936W8CRALNJ936W8CRALED BLUE HIGH BRIGHT ESS SMD
LNJ951C4BRALNJ951C4BRALED BLUE J TYPE SMD
LNJ951C4BRALNJ951C4BRALED BLUE J TYPE SMD
LNJ951C4BRALNJ951C4BRALED BLUE J TYPE SMD
LNJ953W8CRALNJ953W8CRALED BLUE SIDE VIEW SMD
LNJ953W8CRALNJ953W8CRALED BLUE SIDE VIEW SMD
LNJ953W8CRALNJ953W8CRALED BLUE SIDE VIEW SMD
LNJC36X8ARA1LNJC36X8ARA1LED ICE BLUE HIGH BRIGHT ESS SMD
LNJC36X8ARA1LNJC36X8ARA1LED ICE BLUE HIGH BRIGHT ESS SMD
LNJC36X8ARA1LNJC36X8ARA1LED ICE BLUE HIGH BRIGHT ESS SMD
LN152LN152IR LED 950NM 90 DEG TO-18 SMALL
LN175LN175INFRARED LIGHT EMITTING DIODE
LN51FLN51FIR LED 950NM 32 DEG T0-18
LN52LN52IR LED 950NM 100 DEG T0-18 SMALL
LN54LN54IR LED 950NM 17 DEG SIDE VIEW
LN55LN55IR LED 950NM 35 DEG SIDE VIEW
LN58LN58IR LED 950NM 35 DEG SIDE VIEW
LN59LN59IR LED BIDIRECTIONAL 950NM
LN64LN64INFRARED LIGHT EMITTING DIODE
LN65LN65IR LED 950NM 35 DEG SIDE VIEW
LN660000RLN660000RINFRARED LIGHT EMITTING DIODE
LN66FLN66FIR LED 950NM 15 DEG T1-3/4
LN69LN69IR LED 940NM 15 DEG T1
LN75XLN75XIR LED 880NM 25 DEG SIDE VIEW
LN77LLN77LIR LED 860NM 20 DEG T1-3/4
LN78LN78IR LED 880NM 40 DEG SIDE VIEW
LNA2402LLNA2402LIR LED 950NM 8 DEG TO-18
LNA2603FLNA2603FIR LED 940NM 80 DEG SIDE VIEW
LNA2701LLNA2701LIR LED BIDIRECTIONAL 940NM
LNA2702LLNA2702LIR LED 940NM SIDE VIEW TWO WAY
LNA2801LLNA2801LIR LED 940NM 15 DEG T1
LNA2802LLNA2802LIR LED 950NM 20 DEG T1
LNA2902LLNA2902LIR LED 950NM 20 DEG T1-3/4
LNA2903LLNA2903LIR LED 950NM 25 DEG T1-3/4
LNA2904LLNA2904LIR LED 950NM 20 DEG T1-3/4
LNA2W01LLNA2W01LIR LED 950NM 18 DEG DOUBLE END
LNA4801LLNA4801LIR LED 860NM 22 DEG T1
LC24-CLC24-CCOUNTER LCD PC MNT 30HZ NO-VOLT
LC24-F-AHLC24-F-AHCOUNTER LCD 30HZ 200-240VAC
LC24-F-ALLC24-F-ALCOUNTER LCD 30HZ 100-120VAC
LC24-F-DLLC24-F-DLCOUNTER LCD DIN 7DIG 4.5-30VDC
LC24-FLC24-FCOUNTER LCD 30HZ NO-VOLT
LC4H-R4-AC240VSLC4H-R4-AC240VSCOUNTER DIGITAL 240VAC SCREW
LC4H-R4-AC240VLC4H-R4-AC240VCOUNTER DIGITAL 240VAC OCT 11PIN
LC4H-R4-DC24VSLC4H-R4-DC24VSCOUNTER DIGITAL 24VDC SCREW TERM
LC4H-R4-DC24VLC4H-R4-DC24VCOUNTER DIGITAL 24VDC OCT 11PIN
LC4H-T4-DC24VSLC4H-T4-DC24VSCOUNTER DIGITAL 24VDC SCREW TERM
LC4HW-R6-DC24VSLC4HW-R6-DC24VSCOUNTER DIGITAL 24VDC SCREW TERM
LH24-F-HM-NLH24-F-HM-NMETER HOUR LCD 9.99KHRS NO-VOLT
LH24-F-DH-AHLH24-F-DH-AHHOUR METER LCD 200-240V 3999DAY
LH24-F-DH-ALLH24-F-DH-ALHOUR METER LCD 100-120V 3999DAY
LH24-F-DH-DLLH24-F-DH-DLHOUR METER LCD 5-30VDC 3999DAY
LH24-F-DHLH24-F-DHHOUR METER LCD NO-VOLT 3999 DAY
LH24-F-H-AHLH24-F-H-AHHOUR METER LCD 200-240V 99K HRS
LH24-F-H-ALLH24-F-H-ALHOUR METER LCD 100-120V 99K HRS
LH24-F-H-DLLH24-F-H-DLHOUR METER LCD 5-30VDC 99K HRS
LH24-F-HM-AHLH24-F-HM-AHHOUR METER LCD 200-240V 9K HRS
LH24-F-HM-ALLH24-F-HM-ALHOUR METER LCD 100-120V 9K HRS
LH24-F-HM-DLLH24-F-HM-DLHOUR METER LCD 5-30VDC 9.9K HRS
LH24-F-HMLH24-F-HMHOUR METER LCD NO-VOLT 9.9K HRS
LH24-F-HLH24-F-HHOUR METER LCD NO-VOLT 99K HRS
LT4H-AC240VSLT4H-AC240VSTIMER RELAY DIGITAL 240VAC SCREW
LT4H-AC240VLT4H-AC240VTIMER RELAY DIGITAL 240VAC 11PIN
LT4H-DC24VSLT4H-DC24VSTIMER RELAY DIG 24VDC SCREW TERM
LT4H-DC24VLT4H-DC24VTIMER RELAY DIG 24VDC OCT 11PIN
LT4HW-DC24VSLT4HW-DC24VSTIMER DIGITAL 24VDC SCREW TERM
LK1AF-12VLK1AF-12VRELAY PWR SPST-NO 5A 12V PC MNT
LK1AF-24VLK1AF-24VRELAY PWR SPST-NO 5A 24V PC MNT
LK1AF-5VLK1AF-5VRELAY POWER 5A 5VDC FLAT PCB
LKP1AF-12VLKP1AF-12VRELAY PWR SPST 10A 12VDC PC MNT
LKP1AF-24VLKP1AF-24VRELAY PWR SPST 10A 24VDC PC MNT
LKP1AF-5VLKP1AF-5VRELAY POWER 5A/10A 5VDC SLIM PCB
LKP1AF-6VLKP1AF-6VRELAY POWER 5A/10A 6VDC SLIM PCB
LKP1AF-9VLKP1AF-9VRELAY POWER 5A/10A 9VDC SLIM PCB
LKS1AF-12VLKS1AF-12VRELAY PWR SPST-NO 5A 12V PC MNT
LKS1AF-24VLKS1AF-24VRELAY PWR SPST-NO 5A 24V PC MNT
LKS1AF-5VLKS1AF-5VRELAY PWR SPST-NO 5A 5V PC MNT
LKS1AF-9VLKS1AF-9VRELAY PWR 5A 9VDC 250MW SLIM PCB
LC10-A-L8LC10-A-L8CLIP LATCHING ADHSV BACK
LC3-A-C8LC3-A-C8LATCHING CLIP, ADHESIVE
LC5-A-C8LC5-A-C8LATCHING CLIP, ADHESIVE
LWC100-A-L14LWC100-A-L14LATCHING WIRE CLIP
LWC100-A-L20LWC100-A-L20LATCHING WIRE CLIP
LWC100-A-LLWC100-A-LLATCHING WIRE CLIP
LWC100-H25-L14LWC100-H25-L14LATCHING WIRE CLIP

All Rights Reserved© datasheetz.com 2009